Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Voľné pracovné miesto na Základnej škole, M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca
ZŠ, M.R.Štefánika 2007 v Čadci prijme do pracovného pomeru
Pracovná pozícia: pedagogický asistent – 1x 100%
Termín nástupu: 01.09.2022
Pracovný pomer: na dobu určitú do 31.08.2023  
Druh pracovného úväzku: 100%, pracovná doba: od 7,00-15,00 hod vrátane obedňajšej prestávky
Miesto výkonu práce: Základná škola, M.R.Štefánika 2007, 022 01 Čadca
Mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP
 Predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca:
- kvalifikačné predpoklady – úplné stredné vzdelanie s maturitou -  v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre výkon funkcie – pedagogický asistent
 - bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť (doloží iba úspešný uchádzač)
- ovládanie štátneho jazyka

Ďalšie požiadavky:
- prax v odbore vítaná,
 - vzťah a rešpekt k individualite dieťaťa,
- znalosť práce s PC (Word, Power point, Excel, internet),
- flexibilita, kreativita, kritické myslenie,
- komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť,
- trpezlivosť a ochota pomáhať, schopnosť pracovať tímovo.

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15, ods. 3 Zákona č.138/2019 Z. z. o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP
 
Požadované doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. do 19.08.2022

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.
 
Hodnotiaca správa za školský rok 2021/2022
Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch s podmienkach školy za školský rok 2021/2022 si môžete pozrieť TU.
 
Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2022/23
Klikni Tu
 
Základná škola, M. R. Štefánika, Čadca
Sample ImageZákladná škola, M. R. Štefánika, Čadca  je školou, ktorej brány opustilo už niekoľko tisíc žiakov, ktorí ukončili stredné a mnohí aj vysoké školy.

Je to zásluhou pedagogických zamestnancov, ktorí  žiakov pripravili nielen pre život, ale aj do mnohých predmetových súťaží a olympiád, kde žiaci dosahovali veľmi dobré výsledky, čím reprezentovali školu.


Žiaci boli zapojení do činnosti rôznych záujmových krúžkov zameraných na rozvoj ich záujmov a schopností, zúčastňovali sa mnohých výchovno-vzdelávacích podujatí poriadaných školou.
 
Správa o hospodárení

Správu o hospodárení za rok 2020 si môžete pozrieť tu