Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Dištančné vzdelávanie
Riaditeľstvo Základnej školy, M. R. Štefánika 2007 v Čadci oznamuje, že v súlade s opatreniami prezentovanými Úradom vlády SR 22.10.2020 žiaci I. stupňa a ŠKD budú naďalej v bežnej prevádzke školy a  žiaci II. stupňa prechádzajú od 26.10. do 27.11.2020 na dištančné vzdelávanie.
Hlavné východiská sú:
v období dištančného vzdelávania sa obsah vzdelávania vymedzuje tak, že sa určujú predmety hlavných vzdelávacích oblastí a predmety komplementárnych vzdelávacích oblastí,
zadania pre žiakov na vypracovanie úloh sa viažu výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti, na ktoré sa vzťahuje odporúčané časové vymedzenie indikatívnej záťaže v rámci dištančného vzdelávania žiakov, a ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocujú,
úlohy, ktoré vyplývajú z predmetov komplementárnej vzdelávacej oblasti sa využívajú ako doplnkové aktivity nad rámec indikatívneho času vzdelávacej záťaže dištančného vzdelávania,
na základe uvedených skutočnosti vchádza od 26.10. 2020 do platnosti mimoriadny rozvrh vyučovacích hodín a konzultačných hodín (prílohy), 
čas vyučovania hodín hlavnej vzdelávacej oblasti trvá od 09:00 hod. do 13:00 hod.,
ak nie je vyučovanie založené na využívaní on-line platforiem, doručovanie úloh, materiálov a aktivít žiakom sa určuje na jeden deň v týždni – na stredu (spôsob doručovania si dohodnú triedni učitelia). 

                    Konzultačné hodiny - KLIKNI TU  
                

 
Oznam
Riaditeľstvo Základnej školy, M. R. Štefánika v Čadci oznamuje, že z prevádzkových dôvodov (pozitívne testovaný zamestnanec školskej jedálne na COVID-19) nebude pre žiakov a zamestnancov školy poskytovaná strava od 22.10.2020 do odvolania.
Zároveň oznamujeme, že sa prevádzka ŠKD kráti do 16.00 hod.
Ďakujeme za porozumenie a žiadame vás, aby ste priebežne sledovali našu webovú stránku, na ktorej sa budú nachádzať ďalšie informácie.
 
Vážení rodičia !
Od 1. októbra 2020 platí upravený Manuál pre základné školy a školské zariadenia zverejnený na stránke www.minedu.sk,  ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách  pre školský rok 2020/2021.
Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti  danej osoby.
Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín je odporúčané využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, telefonický, maily a pod.). Prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy, s vopred dohodnutým termínom (telefonicky 0908082173).
Žiadame všetkých o akceptovanie pokynov, ktoré sa týkajú školy, školského klubu detí (odvádzanie detí v polhodinových intervaloch – 13.00, 13.30, 14.00, ...) a stravovania v školskej jedálni, a tiež o rešpektovanie  aktuálnych opatrení  a rozhodnutí  Úradu  verejného  zdravotníctva  SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Len tak prispejeme k ochrane žiakov a zamestnancov našej školy pred šírením koronavírusu.
Ďakujeme za porozumenie

Manuál pre základné školy a školské zariadenia Klikni TU

Podmienky vstupu do školy  Klikni TU
Vyhlásenie zákonného zástupcu  Klikni TU

 

 
Hodnotiaca správa za školský rok 2018/2019
Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch s podmienkach školy za školský rok 2018/2019 si môžete pozrieť TU.
 
Základná škola, M. R. Štefánika, Čadca
Sample ImageZákladná škola, M. R. Štefánika, Čadca  je školou, ktorej brány opustilo už niekoľko tisíc žiakov, ktorí ukončili stredné a mnohí aj vysoké školy.

Je to zásluhou pedagogických zamestnancov, ktorí  žiakov pripravili nielen pre život, ale aj do mnohých predmetových súťaží a olympiád, kde žiaci dosahovali veľmi dobré výsledky, čím reprezentovali školu.


Žiaci boli zapojení do činnosti rôznych záujmových krúžkov zameraných na rozvoj ich záujmov a schopností, zúčastňovali sa mnohých výchovno-vzdelávacích podujatí poriadaných školou.