Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Oznam

Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že testovanie na Covid -19 bude prebiehať  pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov a zákonných zástupcov žiakov, ktorí navštevujú ZŠ v 1. – 4. ročníku v novozriadenom školskom MOM, ktoré bude slúžiť aj pre občanov mesta.

Testovanie sa uskutoční 06.03.2021 v čase  8.00 – 18.00 hod. v hale školy.
 
Podmienkou nástupu zamestnancov a žiakov do školy je negatívny test zamestnanca a jedného zákonného zástupcu žiaka, resp. potvrdenie od lekára. Bližšie informácie nájdete na www.minedu.sk  (Návrat do škôl aktualizovaný k 08.03.2021).


Vážení rodičia!


Od 08.03. 2021 vyučovanie v ročníkoch 1.-4. prebieha v súlade s rozhodnutím ministra ŠVVaŠ SR č. 2021/10079:2- A 1810 z 02.03. 2021.


Rozhodnutie ministra školstva     Klikni TU

Návrat do škôl od 08.03.2021      Klikni TU

Čestné vyhlásenie určené pre: zákonných zástupcov žiakov na 1. stupni ZŠ s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.      Klikni TU

Čestné vyhlásenie určené pre :  zákonných zástupcov žiakov na 1. stupni ZŠ, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Klikni TU

 

 
Oznam k predkladaniu čestného vyhlásenia od 8. februára 2021
V Návrate do škôl (od 8. februára 2021) zverejnenom na stránke MŠVVaŠ SR je v časti  1 Formy vzdelávania – vo vysvetlivkách uvedené v bode 4. Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19. 
 
Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov KLIKNI TU
 
Zákonný zástupca - Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase KLIKNI TU
 
Ako podať čestné vyhlásenie cez Edopage - návod KLIKNI TU 

 
Hodnotiaca správa za školský rok 2019/2020

Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch s podmienkach školy za školský rok 2019/2020 si môžete pozrieť TU.

 
Základná škola, M. R. Štefánika, Čadca
Sample ImageZákladná škola, M. R. Štefánika, Čadca  je školou, ktorej brány opustilo už niekoľko tisíc žiakov, ktorí ukončili stredné a mnohí aj vysoké školy.

Je to zásluhou pedagogických zamestnancov, ktorí  žiakov pripravili nielen pre život, ale aj do mnohých predmetových súťaží a olympiád, kde žiaci dosahovali veľmi dobré výsledky, čím reprezentovali školu.


Žiaci boli zapojení do činnosti rôznych záujmových krúžkov zameraných na rozvoj ich záujmov a schopností, zúčastňovali sa mnohých výchovno-vzdelávacích podujatí poriadaných školou.
 
Správa o hospodárení

Správu o hospodárení za rok 2019 si môžete pozrieť tu