Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Zápis prvákov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

 Klikni TU

Organizačné pokyny k zápisu detí do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024  Klikni TU

Elektronická prihláška  Klikni TU / od 01. 04.  2023/

Písomné vyhlásenie v prípade, ak sa zápisu nezúčastnia obaja zákonní zástupcovia dieťaťa

- vyberte si splnomocnenie  č. 1 Klikni TU

         alebo splnomocnenie  č. 2 Klikni TU  

Podmienky prijatia do 1. ročníka  Klikni TU

 

 
Oznam ŠJ
Vážení rodičia,
v sekcii žiadosti je možné podať  žiadanku/návratku na dotáciu na obedy (najneskôr do 12.04.2023).

Podmienky poskytovania dotácie na stravovanie od 01.05.2023:
● Dotácia na stravovanie sa poskytuje plošne, neprihliada sa na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu, čiže dieťa si môže uplatňovať dotáciu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.
● Žiak základnej školy, dieťa predškolák alebo dieťa materskej školy v hmotnej núdzi má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed (nutnosť nosiť čipy k obedu!!).
● O dotáciu je nutné požiadať písomne cez  žiadanku/návratku, ktorú sme zverejnili na EDUPAGE. V prípade, že sa Vaše dieťa nestravuje, je taktiež nutné odovzdať žiadosť a následne Vám bude doručený zápisný lístok na stravovanie.
● Mesačné režijné náklady: 5,- €.
● Stravník je automaticky prihlásený do 30.06.2023, až kým ho zákonný zástupca neodhlási úplne písomnou formou.
● Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný uhradiť stravné v plnej výške!!.

Dotácia na stravu sa bude poskytovať v sume:
     »  2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole (ďalej len „ZŠ“) na prvom stupni a odobralo stravu,
     »  2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.

● V prípade, ak nedoručíte žiadosť zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne (do 12.04.2023), na dieťa nebude možné poskytnúť dotáciu na stravu, až kým o dotáciu na stravu nepožiadate (minimálne mesiac vopred).
Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.
V prípade nejasností ma kontaktujte.
S pozdravom  Jašurková Eva, admin. ŠJ.
 
2% z dane pre školu prostredníctvom Nadácie Spoločne pre región
Vážení rodičia, milí priatelia a partneri školy.
Aj vy môžete prispieť k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole darovaním 2% z dane!!!
Vaša podpora je pre nás znakom dôvery, dobrej spolupráce a ocenenia našich aktivít v prospech Vašich detí.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:
Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
1.    Do 15.februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2.    Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane (termín do 30.03.2023).
3.    Do Vyhlásenia o poukázaní 2% dane si vypíšte osobné údaje (údaje o daňovníkovi) a tlačivo podpíšte!
4.    Vypísané Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručíte do školy do 24.04.2023.
5.    Pokiaľ nemáte možnosť vytlačiť Vyhlásenie o poukázaní 2% dane môžete si ho vyzdvihnúť na vrátnici školy, resp. požiadať triedneho učiteľa o jeho zaslanie.
Za Vašu ústretovosť a príspevky veľmi pekne ďakujeme!
Mgr. Katarína Materanková, riaditeľka ZŠ, M.R.Štefánika 2007, Čadca
Ak ste sa rozhodli darovať 2% z dane, budete potrebovať nasledovné formuláre:
Potvrdenie o zaplatení dane (pre všetkých zamestnancov):
  potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti.pdf
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:
  vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

Tieto tlačivá je možné vyplniť i priamo na počítači. 
 
Oznam
Vážení rodičia,
od 26.09.2022 začína ranná prevádzka ŠKD v čase od 6:45 do 7:45. Ranná prevádzka je určená LEN pre PRIHLÁSENÉ DETI!
V popoludňajších hodinách si deti 2. – 4. ročníka môžete z ŠKD vyberať v polhodinových intervaloch vchodom do ZUŠ a to do  16:00 hod. (vrátane). V čase po 16. hodine do 17:00 hod.  budú všetky deti z ŠKD odchádzať hlavným vchodom.
Budova školy sa otvára o 7:30 hod pre všetky deti. O 14:00 hod sa budova školy uzamkne!
S pozdravom Mgr. Katarína Materanková, riaditeľka školy.