Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Úhrada príspevkov v školách a školských zariadeniach
KLIKNI TU >>>
 
Zápis do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021
Vážení rodičia, zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 15. apríla do 30. apríla 2020, elektronickou formou. Len v prípade, že nemáte možnosť elektronickej komunikácie, existuje možnosť vyzdvihnúť si tlačivo prihlášky v papierovej podobe v škole, po dohode na tel. č. 0908082173. Vyplnenú prihlášku doručíte doporučenou poštou na adresu školy.
1. overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
2. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. Júna 2020.
3. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise požadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.  
 
 
Oznam
Testovanie T9, zápis žiakov do 1. ročníka. KLIKNI TU >>>
 
Učíme sa doma – pre rodičov a žiakov našej školy

Učebné materiály pre konkrétne triedy a žiakov si môžete prehliadať:

1. Cez konto Edupage Vášho dieťaťa

 

2. Cez portál Alf našej školy 

Návod ako sa dostať k úlohám a pokynom pre žiakov na portáli Alf: KLIKNI TU >>>

 

3. Cez digitálnu učebnicu na  www.bezkriedy.sk  -  Registrácia žiakov rodičmi sa realizuje na wwww.bezkriedy.sk

Trieda / triedny kód - zadať pri registrácii na bezkriedy

1.A / bgjkdrs     1.B / nepridelený    2.A / xG8jnDJ     2.B / stKPcnJ     2.C / JhxmWFS

3.A / fQRLdrj   3.B / DCXZuPx      4.A / YsiXVwq   4.B / aubsZFn     4.C / LnHBSZi

5.A / Wsbp6vP  5.B / nepridelený    6.A / A7TfaVP    6.B / LrPSxe4    6.C / btHN5n9

7.A / ZwCMAsh  7.B / WJjCr7v   7.C / kjaRoLv         8.A / t6f37oT     8.B / RtHPMSk

9.A / eCPNWHp   9.B / TXWK9Jh    9.C / P9wDiqx

 

 

Pomoc pre žiakov

Učenie s Alfbookom zadarmo KLIKNI TU >>> 

Fenomény sveta zadarmo KLIKNI TU >>>  

 
Oznam pre učiteľov

Pokyny pre činnosť počas uzavretia školy si preštudujte na mailovej adrese školy       .........@ centrum.sk