Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Oznam

O Z N A M

Oznamujeme vám, že od januára 2020  Školská jedáleň, M. R. Štefánika v Čadci, prechádza na čipový systém.

Stravníci dostanú čipovú kľúčenku, ktorú si osobne prídu prevziať do  kancelárie ŠJ.

 Za žiakov kľúčenky prevezmú   ZÁKONNÍ   ZÁSTUPCOVIA !!!

·         v prípade, ak si stravník zabudne kľúčenku, obed dostane až po nahlásení v kancelárii ŠJ, kde dostane náhradný (jednodňový) lístok

·         pri strate kľúčenky si  stravník  musí novú zakúpiť za poplatok  4,80 €

·         po ukončení povinnej školskej dochádzky, resp. prestupe na inú školu, je stravník povinný čip vrátiť, alebo ho uhradiť v plnej výške 4,80 €

Výdaj čipových kľúčeniek stravníkom v ŠJ, M. R. Štefánika sa uskutoční dňa:  3. januára 2020. (piatok)

                                                                                                            

ÚHRADA   STRAVY

 

Žiaci ZŠ  (I. a II. stupeň) a deti MŠ predškoláci – úhrada stravného jednorazovo za mesiace január až jún, najneskôr                      do 10. januára 2020. (Platba nesmie byť zrealizovaná v   D E C E M B R I   2019   !!! , ale až v januári!!)

Suma na úhradu:

Žiaci ZŠ I. stupeň:   25,11 €  (24,- € réžia + 1,11 € potraviny)

Žiaci ZŠ II. Stupeň:  35,10 €  (24,- € réžia + 11,10 € potraviny)

 

Ostatní stravníci uhrádzajú stravu mesačne vždy vopred na účet ŠJ do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Posledná platba na mesiac jún musí byť zrealizovaná do 10. mája 2020.

 

Číslo účtu ŠJ

SK51 5600 0000 0077 2891 6005

 

Spôsob platenia stravného:

Ø  Trvalým príkazom v banke

Ø  Internetbankingom

Ø  Vkladom v hotovosti v banke na účet

Ø  NIE   ŠEKOM   !!!

Do kolónky variabilný symbol  (VS)  vpíšte Váš variabilný symbol, ktorý Vám bol odovzdaný v mesiaci september 20219. Bez VS nie je možné platbu identifikovať, preto je nutné uvádzať ho pri zadaní každej platby. VS sa u stravníkov počas celého obdobia nemení.

Do kolónky správa pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko, triedu  a označenie mesiaca, za kt. sa uskutočňuje platba.

Vrátenie preplatkov:  preplatky za odhlásené obedy sa vyúčtujú k  30. 06. a preplatok bude poukázaný na účet, ktorý ste uviedli v zápisnom lístku, v mesiacoch júl, august.

 

 
Advent
V adventnom období sú si ľudia bližší, vzájomne si pomáhajú. Ani my sme nelenili a zorganizovali sme zbierku pre našich dôchodcov z Centra sociálnych služieb v Čadci na Žarci, ktorým sme sa snažili spríjemniť predvianočné obdobie aspoň malým darčekom.
Pri príležitosti sv. Mikuláša navštívili naši žiaci seniorov v Centre sociálnych služieb na Žarci a obdarovali ich darčekom i spevom. Dúfame, že ich to potešilo a pevne veríme, že o rok túto akciu opäť zorganizujeme.
ĎAKUJEME všetkým rodičom, deťom a zamestnancom školy, ktorí sa do tohto dobročinného podujatia zapojili.
 
Link na Facebook
KLIKNI TU