Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Čerstvé hlavičky
Vyhrali sme!
Ovocie a zelenina z Kauflandu si našli vďaka všetkým hlasujúcim rodičom, žiakom a priateľom školy cestu k nám. Vyhrali sme projekt Čerstvé hlavičky. Každý utorok počas celého školského roka 2019/2020 dostanú naši žiaci balíčky ovocia a zeleniny.
Ďakujeme za Vaše deti a našich žiakov.
Veríme, že ostanete našimi podporovateľmi a pomôžete nám ovocie a zeleninu dopraviť každý týždeň do školy.
 
Školské ihrisko
Všetkých nás určite potešilo, že sa aj vďaka financiám z projektu COOP Jednoty ,,Program podpory lokálnych komunít" podarilo zrekonštruovať školské ihrisko.
Veľká vďaka parí vedeniu Mesta Čadca za finančný príspevok a realizáciu prác počas rekonštrukcie. MPS za poskytnutie mechanizmov, niektorým členom OZ ZRPŠ a rady školy za spoluorganizovanie a vykonanie prác na školskom ihrisku. Chceme poďakovať všetkým, ktorí podporili a hlasovali za projekt COOP Jednoty ,,Program podpory lokálnych komunít", z ktorého sme získali finančný príspevok v hodnote 6 000€. Tento príspevok bol použitý na nákup materiálu a športového vybavenia ihriska - stolnotenisové stoly, siete, brány, športové potreby na basketbal, hádzanú, stolný tenis, bedminton ...
Veľká vďaka patrí aj rodičom, kolegyniam, bývalému kolegovi, priateľom školy a žiakom, ktorí sa fyzicky podieľali na rekonštrukčných prácach.
ĎAKUJEME!
 
Pravidlá správania sa na školskom ihrisku
1. Školské ihrisko je súčasťou školského areálu, nie verejného.
2. V prípade, že bude využívané mimo výchovno - vzdelávacieho procesu, tak len na vlastnú zodpovednosť.
3. Zákaz vstupu na ihrisko s bicyklami a so psami.
4. Zákaz vešania sa na brány z dôvodu bezpečnosti.
5. Vstup len v športovej obuvi za účelom športového vyžitia.
6. Školské ihrisko udržiavať v poriadku a čistote.
Akékoľvek poškodenie nahláste na tel. č. školy 4334173 alebo 0908082173 v pracovných dňoch v čase od 10.00 do 13.00 hod.
Dúfajme, že ihrisko bude slúžiť len na športové účely, nebude poškodzované a ničené, aby snaha všetkých, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii, nevyšla nazmar.
 
Oznam k zápisným lístkom na stravovanie v školskom roku 2019/2020
Oznam k zápisným lístkom na stravovanie v školskom roku 2019/2020

Uznesením Mestského zastupiteľstva  č. 4/2019 zo dňa 8. februára 2019 bolo schválené zriadenie Školskej jedálne pri ZŠ, M. R. Štefánika 2007, Čadca s účinnosťou         od 1. septembra 2019. 
V nadväznosti na uvedenú zmenu zriaďovateľ pristúpil k prehodnoteniu zaradenia doterajších výdajných školských jedálni pri ZŠ z hľadiska využitia kapacity príslušnej ŠJ a počtu stravovaných detí a žiakov od septembra 2019.

Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca: 
-    Školská jedáleň pri ZŠ, M. R. Štefánika 2007, Čadca
-    Výdajná školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Horelica 429, Čadca.

Nakoľko prihlášky na školské stravovanie – Zápisné lístky zabezpečuje základná škola, boli dnes 21.06.2019 distribuované zápisné lístky, ktoré budú vypísané a vrátené do školy a tiež Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie, ktoré ostávajú zákonným zástupcom detí / žiakov – viď prílohy.
Žiadame všetkých zákonných zástupcov detí / žiakov, ktorí sa budú stravovať v ŠJ, resp.  vo VŠJ, aby dodržali termín vrátenia zápisných lístkov, pretože od počtu stravníkov závisí počet pracovných miest a materiálno-technické zabezpečenie. 

Bližšie informácie týkajúce sa školskej jedálne budú zverejnené v priebehu augusta 2019  na webovej stránke školy www.zsstefanika.sk (aktuality, školská jedáleň).

Zápisný lístok a Podmienky organizácie a úhrady ZŠ, M. R. Štefánika  KLIKNI TU 

Zápisný lístok, Podmienky organizácie a úhrady ZŠ Horelica a Podmienky organizácie a úhrady MŠ Horelica  KLIKNI TU
 
Link na Facebook
KLIKNI TU