Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Umelecké súťaže

Školský rok 2017/2018

V novembri sa žiaci 2.C triedy zapojili do medzinárodnej výtvarnej a literárnej súťaže na tému „Moja najväčšia radosť“.  Žiak  Matej  Grochal sa umiestnil na krásnom 1.mieste s prácou „Už mám sestričky dve!“ Výtvarne stvárnil svoju rodinu na ceste z pôrodnice. Gratulujeme!

14.12.2017 sa v KIC uskutočnila vernisáž Deti a Vianoce. Ocenené práce: L. Rebrošová 2.B, S. Mauerová 2.C, Ch. M. Padychová 2.C, T. Klieštiková 8.B, T. Lenčešová 8.B, D. Slanináková 4.B a N. Okuliarová 2.A.

Dňa 15.12.2017 sa v Kysuckej knižnici konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže a vernisáž na tému NAKRESLI SI BETLEHEM.  Ocenenia za svoje výtvarné práce si odniesli žiačky z 2.C triedy, a to Viktória Martiniaková, Karin Bašková a Patrícia Sabóová.

Dňa 23.01.2018 obdržala naša škola diplom z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (udelený Galériou a strediskom výtvarnej tvorby detí v Toruni) za účasť v medzinárodnej súťaži ALWAYS GREEN, ALWAS BLUE, do ktorej sa so svojimi výtvarnými prácami zapojili  žiaci z 2.C triedy.

Dňa 24.01.2018 sa v Kysuckej knižnici konala okresná súťaž v prednese povesti - „Šaliansky Maťko“. Našu školu v nej reprezentovala žiačka z 2.C triedy Chiara Mária Padychová.

Dňa 07.02.2018 sa žiaci  l. stupňa zúčastnili  školského kola súťaže  v prednese poézie a prózy.  Víťazmi a postupujúcimi do obvodného kola  sa stali Natália Repáková  z 2.C v próze a Viktória Kontríková zo 4.B v poézii. K úspechu im  blahoželáme  a držíme palce v nasledujúcom kole.

Dňa 8.2. 2018 sa na II. stupni uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, z ktorých víťazi postúpili do obvodného kola, ktoré bude 14.2. v DK v Čadci. V II. kategórii (5. a 6. roč.) vyhrali Daniel Kajánek v próze a Sofia Kasoniová v poézii. Z III. kategórie (7. - 9. roč.) postúpili Terezka Klieštiková (próza) a Grétka Oravcová (poézia).

Pri príležitosti narodenín akademického maliara Miroslava Cipára sa dňa 02.03.2018 konala v Kysuckej knižnici  vernisáž  výtvarných prác žiakov základných  a špeciálnych základných škôl  okresu Čadca,  ktorú  otvoril  žiak našej školy, Matej Grochal  z 2.C triedy, s prednesom prózy  O veľkom malom maliarovi od Jozefa Pavloviča.  Vyhodnotenie  výtvarnej súťaže „Ilustrujem svoju obľúbenú knižku“ sa nieslo v slávnostnej atmosfére.  Do súťaže sa zapojili žiaci z 2.C triedy a práce dvoch z nich boli ocenené.  Natália Repáková  a  Matej Grochal  si za svoju tvorbu  odniesli krásne diplomy, vecné ceny  a radosť z úspechu.  Gratulujeme.

Dňa 8. 3. 2018 sa uskutočnilo krajské semifinálové kolo v Žiline v recitačnej súťaži Jazykový kvet 2018. Našu školu reprezentovali žiačky Ninka Crhová a Paťka Larišová z 8. A triedy. Paťka Larišová postupuje do krajského finálového kola. Blahoželáme.

Dňa 8.3.2018 sa v Dome kultúry v Čadci konalo okresné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy „Krása slova“ - 64. ročník Hviezdoslavovho Kubína. Z obvodného kola postúpili v poézii z našej školy žiačky Viktória Kontríková zo 4.B a Sofia Kasoniová zo 6.A. Viktorka Kontríková sa v okresnom kole umiestnila vo svojej kategórii na 2. mieste. Gratulujeme.

Vo februári sa žiaci 2.C zapojili do výtvarnej súťaže pre žiacke kolektívy, ktorú vyhlásil časopis Vrabček. O tom, že sú naši žiaci úspešní, svedčí  i fakt, že ich práce zverejňujú časopisy pre deti.  Ilustrácie Simony Mauerovej a Mathiasa Gelačáka si môžeme pozrieť v aprílovom čísle časopisu Vrabček. Blahoželáme.

V mesiaci apríl vybrala odborná porota v zložení  akademických maliarov - M.Cipár, E.Gregušová a Ľ.Rinčová - víťazov celoslovenskej výtvarnej súťaže Čaro našej prírody, do ktorej sa zapojili aj žiaci z 2.C. Jednou z mála ocenených (z 1305 prác) bola i naša druháčka Viktória Martiniaková. Srdečne gratulujeme.

Najväčšia  knižnica vo Vojvodine a Srbsku, Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci, vyhlásila  v mesiaci máj  medzinárodnú  literárnu a výtvarnú  súťaž na tému  Dobšinský v modernom  rúchu.  Do súťaže sa zapojili  žiaci z 2.C. Dňa 08.06.2018 sa konalo slávnostné vyhodnotenie prác a Cenu Knižnice Štefana Homolu získala naša žiačka Patrícia Sabóová  za ilustráciu rozprávky Salaš na Čertovici. K úspechu blahoželáme!

 

 

 


   

 
Vedomostné súťaže

Školský rok 2017/2018

Dňa 05.10.2017 sa žiaci 4. ročníka zapojili do detskej dopravnej súťaže ,,S radosťou a bezpečne na bicykli“. Preverili si v nej svoje teoretické vedomosti z pravidiel cestnej premávky a tiež praktické zručnosti v jazde na bicykli. Najviac sa darilo družstvu zo 4.C triedy, ktoré sa v celkovom hodnotení umiestnilo na 3. mieste.

Dňa 25. novembra 2017  sa uskutočnilo na našej škole školské kolo OSJL. Zapojilo sa 15 žiakov z  9. roč., ktorých pripravovala  p. uč. Klimeková a p. uč. Kyzek. Na prvom mieste sa umiestnil a do obvodného kola  postúpil žiak  9. C triedy René Brandýs. Na 2. mieste sa umiestnila Veronika Točoňová z 9.B, tretie miesto si podelili žiaci 9.A triedy – Klára Bohdaňová a Samuel Kyzek.

29.11.2017 - okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre. 12. miesto: R. Brandýs.

Dňa 30.11. 2017 sa 21 žiakov 2.-4. ročníka zapojilo do súťaže Všetkovedko. Najlepšie umiestnenie dosiahli Aneta Nečedová (3.A), Lea Goneková (2.A), Linda Šeligová a Filip Čenták (4.B), ktorí získali titul ,,Všetkovedko“. Za svoju snahu a šikovnosť boli odmenení darčekmi a všetci zúčastnení získali diplomy.

16.01.2018 - obvodného kolo Olympiády v anglickom jazyku. Kategória 1B: Davidová Kamila -  6. miesto, 1A: Martiniak Martin - 6. miesto.

13.12.2017 - školské kolo Pytagoriády 3. - 4.ročník.

06.02.2018 - Okresné kolo geografickej olympiády. Vyhodnotenie 5. ročník ZŠ – kat. G: 9. miesto    Dávid Kajánek, 8. – 9.  ročník ZŠ a 3. a 4. roč. OG – kat. E: 9.miesto Nina Crhová.

Dňa 15.2. 2018 sa uskutočnilo obvodné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovalo 8 žiakov.  Úspešnými riešiteľmi sa stali: Samuel Kubjatko zo 6. A (69 bodov, 7. miesto),  Kamila Davidová zo 7. A (67 bodov, 7. miesto) ,  René Brandýs z 9. C (82 bodov, 6. miesto),   Natália Točoňová zo 7. A (78 bodov, 2. miesto).  Natália Točoňová postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční v marci 2018. Srdečne gratulujeme.

13. – 14.03.2018 - Okresné kolo Pytagoriády: 3. ročník: 6.-7. Alica Kubjatková. 4. ročník: 4.-7. Matej  Bulej, 4.-7. Laura Chrastinová. 8.-9.Tadeáš Gonek. 5. ročník: 2.-3. Daniel Kajánek, 15.-20. Magdaléna Malíková. 6. ročník: 4.-9. Adam Sklenčík.

Dňa 19.3. 2018 sa uskutočnila celoslovenská matematická súťaž Matematický klokan do ktorej sa zapojili niektorí žiaci našej školy  1. až 6. ročníka. Školským šampiónom sa stal Marek Kupka (1.A). Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli Christian Jaroš (2.B), Aneta Nečedová (3.A), Ema Kupková (4.B).Všetci žiaci boli za svoju snahu odmenení diplomom a malým darčekom.

23.03.2018 - Okresné kolo chemickej olympiády. Školu reprezentovali R. Brandýs - 9. miesto a V. Kučák - 12. miesto.

05.04.2018 - Ďalší úspech pre našu školu dosiahli žiaci z I. stupňa vo vedomostno - zábavnej súťaži Kysuce, Kysuce. Súťažilo sa v poznávaní histórie, pamätihodností a prírodných krás Kysúc. Naši žiaci /Kúzelníci/ v zložení Ema Kupková /4.B/, Vivien Voreková /3.B/, Kristián Krela /4.A/ a Boris Hažík /3.B/ sa po skvelom výkone umiestnili na peknom 2. mieste.

09.05.2018 sa uskutočnila detská dopravná súťaž "Na bicykli bezpečne" v CVČ Čadca. Žiaci našej školy - Viki Kontríková, Mojmír Minárik, Nina Čimborová a Tomáš Jozek - všetci zo 4.B, obsadili 2. miesto. Mojmír Minárik získal titul "Najlepší Čadčan" a Viki Kontríková mala zo všetkých súťažiacich najlepšiu jazdu zručnosti na bicykli.

Počas celého školského roka riešili niektorí žiaci 2.-4. ročníka 5 kôl matematickej súťaže Maksík. Najšikovnejší boli  Christian Jaroš (2.B), Soňa Cyprichová (2.B), Stanislav Privara (2.B), Aneta Nečedová (3.A), Nina Majeríková (3.C), Laura Chrastinová (4.A), Ema Kupková (4.B), Viktória Kontríková (4.B) a Filip Čenták (4.B), ktorí za svoju snahu získali pekné odmeny. Všetci riešitelia dostali diplomy. 

 
Športové súťaže

Školský rok 2017/2018

26.09.2017 - Okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ. Ml. žiaci: 1. miesto obsadilo družstvo v zložení Klimek, Vakula, Pawlus. Ml. žiačky: 4. miesto / Kultánová, Malíková, Lašová/. St. žiaci: 7. miesto /Tomaník, Sekerka, Klimek/. St. žiačky: 8. miesto /Bohdaňová, Pišteková, Mináriková/. Jednotlivci: 1. miesto: M. Klimek, 2. miesto: B. Vakula.

12.10.2017 - Letný biatlon. Mladší žiaci: Klimek, Vakula a Pawlus - 1. miesto. Starší žiaci: Sekerka, Klimek a Kubica - 2. miesto. Staršie žiačky: Bohdáňová, Pišteková a Drbulová - 2. miesto.

26.10.2017 - okresného kolo „ROPE SKIPPING“. Žiačky: 4.miesto Klára Bohdáňová, 14. Alžbeta Drbulová, 20. Dorota Pišteková, 22. Adriána Smolková, 26. Ema Chorvatovičová, 28. Mia Mináriková, 32. Gréta Oravcová. Žiaci : 2. Jakub Švík, 3. Filip Samuhel, 4. Samuel Raček, 5. Tobias Baláž, 9. Marek Kubica, 10. Tomáš Tomaník, 13. Radoslav Šramo, 14. Samuel Sekerka, 19. Marek Kováčik, 22. Samuel Kováč, 24. Matej Klimek, 26. Tomáš Andoč.

26.10.2017 - okresné kolo „ABC futbalistu“ 4. miesto: Michal Trúchly, 9. Tobiáš Benko, 10. Matej Samuhel.

09.11.2017 - okresné kolo v bedmintone. Chlapci sa umiestnili na 3. mieste /Kubica, Sekerka/, dievčatá 4. miesto /Bohdaňová, Pišteková/.

16.11.2017- okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov. Družstvo zostavené zo štvrtákov našej školy sa umiestnilo na 1. mieste a postupuje do krajského kola.

29.11.2017 - okresné kolo v stolnom tenise družstiev. Žiaci R. Šramo, S Kubjatko a M. Imrišík - 1. miesto, žiačky A Kubjatková, S. Gerátová, K. Bohdaňová a D. Pišteková - 1. miesto. Obe družstvá postúpili do krajského kola.

5.12.2017 sa družstvo zostavené zo žiakov štvrtého ročníka zúčastnilo krajského kola vo vybíjanej najmladších žiakov, ktoré sa konalo v Dolnom Kubíne. Po náročných zápasoch sa umiestnili na krásnom druhom mieste. Našu školu reprezentovali: E.Kubíková, L.Chrastinová, S.Suchoňová, V.Kontríková, A.Hadidová, V.Jarabicová, J.Pastva, T.Jozek, M.Minárik, F.Murčo, P.Gavlák a A.Kvašňovský, ktorý nahradil chorého M. Buleja. 

13.12.2017 sme sa zúčastnili na krásnom podujatí - Vianočnom plávaní. Naši plavci nás nesklamali a priniesli množstvo medailí. Agátka Poláková a Jakubko Pastva sa umiestnili v plávaní voľným spôsobom na 3. mieste, Lívia Stročková na 50 m kraulom vybojovala 2. miesto, Milotka Pišteková nás reprezentovala v plávaní na 50 m kraulom, kde získala 2. miesto a na 50m prsia sa umiestnila na 3. mieste. Ani Marek Kováčik sa nedal zahanbiť a získal dve 3. miesta. A to najlepšie nakoniec - v štafete na 4x50 m získali nádherné 1. miesto plavci v zoskupení: Milota Pišteková, Lívia Stročková, Marek Kováčik a Samuel Šumský. Srdečne blahoželáme

13.03.2018 sa v areáli Športcentra v Oščadnici konal III. ročník zimných hier O pohár primátora Čadce, v rámci ktorých si zmerali svoje sily žiaci II. stupňa základných škôl v Čadci. Súťažilo sa v dvoch disciplínach - obrovskom slalome a sánkovaní. Z našich žiakov sa umiestnil Oliver Pawlus na 2. mieste, Samo Raček a Jakub Hamacek skončili tretí, štafeta dievčat získala 1. miesto. Celkovo sme obsadili pekné 3. miesto.

15.03.2018 sa v Liptovskom Mikuláši odohralo krajské kolo v basketbale žiakov ZŠ. Naši chlapci po bojovnom výkone obsadili konečnú piatu priečku. Chceme sa im poďakovať za super výkony, ktoré podávali na palubovke v obvodnom i okresnom kole a za úspešnú reprezentáciu našej školy. Ďakujeme.

20.03.2018 sa odohralo v Športovej hale v Čadci krajské kolo v stolnom tenise žiačok a žiakov ZŠ. Naše stolnotenisové nádeje opäť nesklamali. Dievčatá v zložení Alica Kubjatková a Soňa Gerátová v silnej konkurencii obsadili pekné 2. miesto. Druhí spomedzi 12 družstiev skončili aj naši chlapci - Samo Kubjatko, Rado Šramo a Matúš Imrišík.

V okresnom kole vo volejbale žiačok ZŠ 23.03.2018 sa naše dievčatá umiestnili na výbornom 2. mieste. Pani učiteľka Longauerová ocenila najmä bezchybné podanie, krásne spracovanie lopty a maximálnu spoluprácu na palubovke. Dievčatá hrali v zložení: Dorota Pišteková, Milota Pišteková, Mia Mináriková,Gréta Oravcová, Kamila Davidová, Emma Chorvatovičová, Eliška Moskaľová, Emma Marťáková, Alžbeta Drbulová a Klára Bohdaňová.

27.03.2018 sa odohralo okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ. Naši chlapci napodobnili dievčatá a po víťazstvách nad ZŠ Skalité a ZŠ Rázusova, prehrali v boji o 1. miesto so ZŠ Turzovka a obsadili konečnú druhú priečku. Našu školu reprezentovali: Patrik Vrúbeľ, Dominik Baška, Samo Raček, Dano Klimek, Tobias Benko, Gusto Schneider, Filip Masarik, Marek Kubica, Marek Kováčik a Samo Sekerka.

V utorok 30.03.2018 sa odohralo okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ. Naši chlapci  po víťazstvách nad ZŠ Skalité a ZŠ Rázusova, prehrali v boji o 1. miesto so ZŠ Turzovka a obsadili konečnú druhú priečku. Našu školu reprezentovali: Patrik Vrúbeľ, Dominik Baška, Samo Raček, Dano Klimek, Tobias Benko, Gusto Schneider, Filip Masarik, Marek Kubica, Marek Kováčik a Samo Sekerka.

17.04. 2018 sa odohralo okresné kolo vo vybíjanej žiačok, v ktorom naše dievčatá obsadili 1. miesto a postúpili do ďalšieho kola.   

Dňa 19.04. 2018 sa naši mladí futbalisti a futbalistky kvalifikovali do okresného kola koedukovaných družstiev vo futbale - McDonalds cupe. Po prehre s Turzovkou zvíťazili naši žiaci nad Klokočovom v pomere 4:1 a v dramatickom treťom zápase so ZŠ Komenského vyhrali po fantastickom obrate tesne 5:4, a postúpili ďalej.

24.04.2018 obsadili naši žiaci pekné 2. miesto v 1. ročníku turnaja v kysuckej minihádzanej, ktoré sa hralo na dve kolá /1. kolo sa uskutočnilo vo februári v Kysuckom Novom Meste a dnešné v ZŠ Komenského/. Našu školu reprezentovali: Samko Bulej, Simon Hamacek, Boris Hažík, Vivien Voreková, Timea Čuboňová, Filip Sirota, Milan Hojdík, Soňa Gerátová, Laura Koňušíková, Karolína Majáková, Sandra Suchoňová a Bianka Poliaková.

03.05.2018 v okresnom kole koedukovaných družstiev vo futbale - McDonalds cupe získali naši mladší žiaci a žiačky po dvoch víťazstvách a dvoch prehrách konečné 3. miesto. 

30.05. 2018 sa v Žiline odohralo krajské kolo žiačok vo vybíjanej. Aj napriek tomu, že naše dievčatá nepostúpili zo skupiny, patrí im veľká vďaka za úspešnú reprezentáciu našej školy.

01.06.2018 - Mesto Čadca každoročne usporadúva k Medzinárodnému dňu detí športové dopoludnie pre deti zo základných škôl v Čadci - Deň športu. Súťaží sa v disciplínach: atletika, futbal, hokejbal, volejbal, vybíjaná a basketbal. Minulý rok sme celkovo obsadili krásne 1. miesto. Aj dnes sa naši žiaci snažili obhájiť minuloročné prvenstvo, ale veľmi tesne nás predbehli žiaci zo ZŠ Rázusova. Ďakujeme všetkým športovcom za reprezentáciu našej školy.

11.06. 2018 sa žiaci I. stupňa zúčastnili športovej súťaže Beh olympijského dňa