Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Pokyny k odhlasovaniu stravy

Žiadame všetkých stravníkov, aby sa v prípade potreby odhlasovali zo stravy minimálne jeden deň vopred od 7:00 - do  14:00 hod. nasledovným spôsobom:

- čitateľne podpísaný stravný lístok ( meno, priezvisko, trieda) vhodiť do schránky, ktorá je umiestnená v ŠJ, prípadne ho odovzdať v kancelárii ŠJ

- telefonicky na číslach: 433 58 11, 0911 749 029

- nie cez SMS a e-mail!

Po víkende, na pondelok, je možné odhlásiť od  7:00 - do 8:00 hod.

 Nepodpísané, nečitateľne podpísané alebo neskoro odovzdané stravné lístky nebudú odhlásené a nie je možné na ne uplatniť preplatok.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

                                                                                                                       vedúca ŠJ

 
Predaj stravných lístkov

Stravné lístky na mesiac marec 2018 v ŠJ M. R. Štefánika 2007, Čadca si môžete zakúpiť 15.02.2018 /štvrtok/ a 16.02.2018 /piatok/  od 7.00 do 14.30. Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.30. V mesiaci marec je 20. stravných dní. Poplatok za stravné:  1. - 4. roč. 22,20  €, 5. - 9. roč. 23,80 €.

Upozornenie!

S účinnosťou od 1. apríla 2016 Dodatkom č. 1 k VZN č. 118/2011 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Čadci výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (réžia) v ŠJ pri ZŠ za jedného žiaka 2,00 € bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa odstravuje.

Príspevok na réžiu sa pri uhrádzaní pripočítava ako paušál za mesiac spolu s príspevkom na potraviny.

V prípade ochorenia stravníka je možné vyzdvihnúť obed do obedára  len v prvý deň jeho neprítomnosti v čase od 12:15 hod do 12:30 hod. Ostatné stravné lístky je potrebné odhlásiť.

Výdaj obedov v ŠJ pri ZŠ M. R. Štefánika pre žiakov a zamestnancov je v čase od 12:30 hod do 14:00 hod.

Výdaj obedov v ŠJ pri ZŠ M. R. Štefánika pre dospelých cudzích stravníkov je vyhradený v čase od 12:15 hod do 12:30 hod.

 
Jedálny lístok
Klikni TU