Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2021/22

Oznamujeme vám, že zápisný lístok  na stravovanie v ŠJ - M.R.Štefánika v Čadci na školský rok 2021/2022, je potrebné čitateľne vyplniť, podpísať a vrátiť najneskôr do 25.06.2021.
(Je nutné vyplniť všetky údaje, vrátane tel.čísla, e-mailu a IBAN-u!!)
Zápisný lístok je možné stiahnuť, alebo osobne vyzdvihnúť v školskej jedálni, alebo prostredníctvom dieťaťa u triedneho učiteľa.
Možnosti odovzdania zápisného lístka sú nasledovné:
•    v školskej jedálni
•    prostredníctvom dieťaťa triednemu učiteľovi.

Na stiahnutie klikni TU

 
Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravov
Klikni TU
 
Odhlasovanie stravy

Oznamujeme stravníkom, že od februára 2020 je možné odhlasovať sa zo stravy aj cez internet.
Prihlasovacie údaje si môžete vyzdvihnúť v kancelárii ŠJ.

POKYNY K ODHLASOVANIU STRAVY

Žiadame všetkých stravníkov, aby sa v prípade potreby odhlasovali zo stravy minimálne jeden deň vopred  od 7:00 do 14:00 hod. nasledovným spôsobom:
- cez internet   KLIKNI TU >>>
- telefonicky na číslach:    0918 215 043, 0910 550 035
- prípadne osobne v kancelárii ŠJ (nie cez SMS a e-mail !! )
Po víkende, na pondelok, je možné odhlásiť  od 7:00 – do 7:30 hod.
V prvý deň PN, kedy rodič nestihne odhlásiť dieťa zo stravy, obed je možné odobrať do obedára v čase  od 11:15 do 11:30. V tento deň dieťa nemá nárok na dotáciu k stravovacím návykom,  zákonný zástupca je povinný uhradiť  sumu 1,20 € .
Za  NEODOBRATÚ, alebo včas  NEODHLÁSENÚ  stravu, sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje,
zákonný zástupca je povinný uhradiť  sumu 1,20 € .
(Zákon č. 544/2010 Z.z. § 4 bod 6 o dotáciách na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa)
V prípade trvalého odhlásenia zo stravovania, je potrebné odhlásiť  sa  PÍSOMNE !!!

ÚHRADA STRAVY


Stravníci uhrádzajú stravu mesačne vždy vopred na účet ŠJ do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca.
Posledná platba na mesiac jún musí byť zrealizovaná do 10. mája 2021.

Číslo účtu ŠJ

SK51 5600 0000 0077 2891 6005
Spôsob platenia stravného:
- Trvalým príkazom v banke
- Internetbankingom
- Vkladom v hotovosti v banke na účet
- NIE   ŠEKOM   !!!

Do kolónky variabilný symbol  (VS)  vpíšte Váš variabilný symbol, ktorý Vám bol odovzdaný v mesiaci september 2019. Bez VS nie je možné platbu identifikovať, preto je nutné uvádzať ho pri zadaní každej platby. VS sa u stravníkov počas celého obdobia nemení.
Do kolónky správa pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko, triedu  a označenie mesiaca, za kt. sa uskutočňuje platba.
Vrátenie preplatkov:  preplatky za odhlásené obedy sa vyúčtujú k  30. 06. a preplatok bude poukázaný na účet, ktorý ste uviedli v zápisnom lístku, v mesiacoch júl, august.

ČAS VÝDAJA OBEDOV

11:15 – 11:30       - výdaj obedov do obedárov
11:30 – 14:00       - výdaj obedov stravníkom v ŠJ

ČIPOVÉ   KĽUČENKY

Oznamujeme Vám, že od januára 2020  Školská jedáleň, M. R. Štefánika v Čadci, prešla na čipový systém.
Za žiakov čipovú kľúčenku prevezmú   ZÁKONNÍ   ZÁSTUPCOVIA osobne v kancelárii.
•  v prípade, ak si stravník zabudne kľúčenku, obed dostane až po nahlásení v kancelárii ŠJ, kde dostane náhradný (jednodňový) lístok
•  pri strate kľúčenky si  stravník  musí novú zakúpiť za poplatok  4,80 €
•  po ukončení povinnej školskej dochádzky, resp. prestupe na inú školu, je stravník povinný čip vrátiť, alebo ho uhradiť v plnej výške 4,80 €

 
Jedálny lístok
KLIKNI TU >>>