Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Jedálny lístok
Klikni TU
 
Upozornenie
Riaditeľstvo ZŠ, M.R. Štefánika 2007 v Čadci upozorňuje, že z prevádzkových dôvodov bude zabezpečená strava pre stravníkov ZŠ, M.R. Štefánika a ZŠ Horelica až od 09. 09. 2019. Strava pre deti v MŠ Horelica bude zabezpečená.
 
Oznam k zápisným lístkom na stravovanie v školskom roku 2019/2020

Uznesením Mestského zastupiteľstva  č. 4/2019 zo dňa 8. februára 2019 bolo schválené zriadenie Školskej jedálne pri ZŠ, M. R. Štefánika 2007, Čadca s účinnosťou         od 1. septembra 2019. 
V nadväznosti na uvedenú zmenu zriaďovateľ pristúpil k prehodnoteniu zaradenia doterajších výdajných školských jedálni pri ZŠ z hľadiska využitia kapacity príslušnej ŠJ a počtu stravovaných detí a žiakov od septembra 2019.

Základná škola, M. R. Štefánika 2007, Čadca: 
-    Školská jedáleň pri ZŠ, M. R. Štefánika 2007, Čadca
-    Výdajná školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Horelica 429, Čadca.

Nakoľko prihlášky na školské stravovanie – Zápisné lístky zabezpečuje základná škola, boli dnes 21.06.2019 distribuované zápisné lístky, ktoré budú vypísané a vrátené do školy a tiež Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie, ktoré ostávajú zákonným zástupcom detí / žiakov – viď prílohy.
Žiadame všetkých zákonných zástupcov detí / žiakov, ktorí sa budú stravovať v ŠJ, resp.       vo VŠJ, aby dodržali termín vrátenia zápisných lístkov, pretože od počtu stravníkov závisí počet pracovných miest a materiálno-technické zabezpečenie. 

Bližšie informácie týkajúce sa školskej jedálne budú zverejnené v priebehu augusta 2019      na webovej stránke školy www.zsstefanika.sk (aktuality, školská jedáleň).

 

Zápisný lístok a Podmienky organizácie a úhrady ZŠ, M. R. Štefánika  KLIKNI TU 

Zápisný lístok, Podmienky organizácie a úhrady ZŠ Horelica a Podmienky organizácie a úhrady MŠ Horelica  KLIKNI TU 

 
Pokyny k odhlasovaniu stravy

Žiadame všetkých stravníkov, aby sa v prípade potreby odhlasovali zo stravy minimálne jeden deň vopred od 7:00 - do  14:00 hod. nasledovným spôsobom:

- čitateľne podpísaný stravný lístok ( meno, priezvisko, trieda) vhodiť do schránky, ktorá je umiestnená v ŠJ, prípadne ho odovzdať v kancelárii ŠJ

- telefonicky na číslach: 0918215043,

                                  0910550035 

- prípadne osobne v kancelárii ŠJ / nie cez SMS a e-mail! /

Po víkende, na pondelok, je možné odhlásiť od  6:30 - do 7:30 hod.

 Nepodpísané, nečitateľne podpísané alebo neskoro odovzdané stravné lístky nebudú odhlásené a nie je možné na ne uplatniť preplatok.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

                                                                                                                       vedúca ŠJ

 
Výdaj stravných lístkov

Výdaj stravných lístkov  na mesiac november 2019 bude v ŠJ M. R. Štefánika dňa 23.10.2019 (streda) a 24.10. 2019 (štvrtok) od 7:30 hod. do 15:00 hod. Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. - 12:30 hod.