Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Výška stravného na JANUÁR A FEBRUÁR 2023
ZŠ  I.stupeň:   24,57 €
ZŠ II.stupeň:   26,10 €
 
Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2022/23

Zápisný lístok je možné stiahnuť, alebo osobne vyzdvihnúť v školskej jedálni.

Je potrebné vyplniť všetky údaje, vrátane tel.čísla, e-mailu a IBAN-u!!

Odovzdať v školskej jedálni.

Na stiahnutie klikni TU

 
Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravov
Klikni TU
 
Odhlasovanie stravy
POKYNY K ODHLASOVANIU STRAVY

Žiadame všetkých stravníkov, aby sa v prípade potreby odhlasovali zo stravy minimálne jeden deň vopred  od 7:00 do 14:00 hod.

V pondelok je možné odhlásiť stravu od 7:00 - do 7:30 hod.

Spôsob odhlásenia zo stravy:

- cez internet   KLIKNI TU >>>
- telefonicky na číslach:    0918 215 043, 0910 550 035
- prostredníctvom mobilnej aplikácie Strava.cz
- nie cez SMS a e-mail !!

V prvý deň PN, kedy rodič nestihne odhlásiť dieťa zo stravy, je možné obed odobrať v jednorazovej nádobe v čase  od 11:15 do 11:30.

V prípade trvalého odhlásenia zo stravovania je potrebné odhlásiť sa  PÍSOMNE !!!
ODHLÁŠKA Klikni TU

Za NEODOBRATÚ, alebo včas NEODHLÁSENÚ stravu, sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

ÚHRADA STRAVY

Stravníci uhrádzajú stravu mesačne vždy vopred na účet ŠJ do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca.
Posledná platba na mesiac jún musí byť zrealizovaná do 10. mája.

Číslo účtu ŠJ (IBAN):

SK51 5600 0000 0077 2891 6005

Spôsob platenia stravného:
- Trvalým príkazom v banke
- Internetbankingom
- Vkladom v hotovosti v banke na účet
- NIE   ŠEKOM   !!!

Do kolónky variabilný symbol  (VS)  vpíšte Váš variabilný symbol, ktorý bol stravníkovi pridelený na začiatku stravovania. VS sa u stravníkov počas celého obdobia nemení. Bez VS nie je možné platbu identifikovať, preto je nutné uvádzať ho pri zadaní každej platby.
Do kolónky správa pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko, triedu.

Ak nebude mať stravník na konci mesiaca platbu evidovanú na svojom konte, strava na nasledujúci mesiac bude zablokovaná.

VRÁTENIE PREPLATKOV

Preplatky za odhlásené obedy sa vyúčtujú k  30. 06. a vrátia sa bezhotovostnou formou na bankový účet, ktorý má stravník uvedený v zápisnom lístku. Preplatky sa vracajú jedenkrát ročne vždy do 31.07.

Zmenu čísla účtu je stravník povinný písomne nahlásiť ŠJ.

ČAS VÝDAJA OBEDOV

11:15 – 11:30       - výdaj obedov do obedárov
11:30 – 14:00       - výdaj obedov stravníkom v ŠJ

Evidencia výdaja stravy je realizovaná prostredníctvom čipov.
Za žiakov čipovú kľúčenku preberajú ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA osobne.

ČIPOVÉ   KĽUČENKY


Čip dostáva stravník zdarma. Pri strate, alebo poškodení musí stravník čip uhradiť. Cena čipu je 4,80 €.

Po ukončení povinnej školskej dochádzky, resp. prestupe na inú školu, je stravník povinný čip vrátiť, alebo ho uhradiť v plnej výške 4,80 €.

•  v prípade, ak si stravník zabudne čip, obed dostane až po nahlásení v kancelárii ŠJ, kde dostane náhradný (jednorazový) lístok.

Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR § 4 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) s účinnosťou od 01.08.2021 je možné poskytnúť dotáciu na stravovanie dieťaťu, ktoré navštevuje materskú školu, alebo základnú školu a žije v domácnosti:
   - ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
   - príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima,
   - alebo je dieťa bez nároku na daňový bonus.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 EUR za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu.

 
Jedálny lístok
KLIKNI TU >>>