Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Oznam

O Z N A M

Oznamujeme vám, že od januára 2020  Školská jedáleň, M. R. Štefánika v Čadci, prechádza na čipový systém.

Stravníci dostanú čipovú kľúčenku, ktorú si osobne prídu prevziať do  kancelárie ŠJ.

 Za žiakov kľúčenky prevezmú   ZÁKONNÍ   ZÁSTUPCOVIA !!!

·         v prípade, ak si stravník zabudne kľúčenku, obed dostane až po nahlásení v kancelárii ŠJ, kde dostane náhradný (jednodňový) lístok

·         pri strate kľúčenky si  stravník  musí novú zakúpiť za poplatok  4,80 €

·         po ukončení povinnej školskej dochádzky, resp. prestupe na inú školu, je stravník povinný čip vrátiť, alebo ho uhradiť v plnej výške 4,80 €

Výdaj čipových kľúčeniek stravníkom v ŠJ, M. R. Štefánika sa uskutoční dňa:  3. januára 2020. (piatok)

                                                                                                            

ÚHRADA   STRAVY

 

Žiaci ZŠ  (I. a II. stupeň) a deti MŠ predškoláci – úhrada stravného jednorazovo za mesiace január až jún, najneskôr                      do 10. januára 2020. (Platba nesmie byť zrealizovaná v   D E C E M B R I   2019   !!! , ale až v januári!!)

Suma na úhradu:

Žiaci ZŠ I. stupeň:   25,11 €  (24,- € réžia + 1,11 € potraviny)

Žiaci ZŠ II. Stupeň:  35,10 €  (24,- € réžia + 11,10 € potraviny)

 

Ostatní stravníci uhrádzajú stravu mesačne vždy vopred na účet ŠJ do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Posledná platba na mesiac jún musí byť zrealizovaná do 10. mája 2020.

 

Číslo účtu ŠJ

SK51 5600 0000 0077 2891 6005

 

Spôsob platenia stravného:

Ø  Trvalým príkazom v banke

Ø  Internetbankingom

Ø  Vkladom v hotovosti v banke na účet

Ø  NIE   ŠEKOM   !!!

Do kolónky variabilný symbol  (VS)  vpíšte Váš variabilný symbol, ktorý Vám bol odovzdaný v mesiaci september 20219. Bez VS nie je možné platbu identifikovať, preto je nutné uvádzať ho pri zadaní každej platby. VS sa u stravníkov počas celého obdobia nemení.

Do kolónky správa pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko, triedu  a označenie mesiaca, za kt. sa uskutočňuje platba.

Vrátenie preplatkov:  preplatky za odhlásené obedy sa vyúčtujú k  30. 06. a preplatok bude poukázaný na účet, ktorý ste uviedli v zápisnom lístku, v mesiacoch júl, august.

 

 
Jedálny lístok
Klikni TU
 
Pokyny k odhlasovaniu stravy

Žiadame všetkých stravníkov, aby sa v prípade potreby odhlasovali zo stravy minimálne jeden deň vopred od 7:00 - do  14:00 hod. nasledovným spôsobom:

- čitateľne podpísaný stravný lístok ( meno, priezvisko, trieda) vhodiť do schránky, ktorá je umiestnená pred ŠJ, prípadne ho odovzdať v kancelárii ŠJ

- telefonicky na číslach: 0918215043,

                                  0910550035 

- prípadne osobne v kancelárii ŠJ / nie cez SMS a e-mail! /

Po víkende, na pondelok, je možné odhlásiť od  7:00 - do 7:30 hod.

 Nepodpísané, nečitateľne podpísané alebo neskoro odovzdané stravné lístky nebudú odhlásené a nie je možné na ne uplatniť preplatok.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

                                                                                                                       vedúca ŠJ

 
Výdaj stravných lístkov

Výdaj stravných lístkov na mesiac december 2019 bude v ŠJ M. R. Štefánika dňa 27.11. 2019 (streda) a 28.11. 2019 (štvrtok) od 7:30 hod. do 15:00 hod. Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. - 12:30 hod.