Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Aktivity ŠKD - I. polrok
Aj tento rok sme sa s deťmi z ŠKD zúčastili kultúrnej akcie MESTO ČADCA OTVORENÉ UMELCOM. Deti si pozreli vystúpenia mažoretiek, tanečného súboru JOJA a po programe ich čakala sladká odmena v podobe cukrovej vaty.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

5.december sa náš školský klub niesol v atmosfére rozžiarených detských očí, plných očakávania a radosti. Navštívil nás Mikuláš s anjelom a čertom, ktorí priniesli so sebou sladké prekvapenie.  Deti si pripravili pásmo piesní, básní a skladieb na hudobných  nástrojoch. Príjemnú atmosféru dotvárala vianočná výzdoba vo všetkých oddeleniach a aj na chodbách. Mikuláš sa aj so svojimi pomocníkmi  rozlúčil  a sľúbil, že na budúci rok príde zas.

 
Školský klub detí

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a  na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.Dôsledne zabezpečuje  rekreačnú, odpočinkovú, záujmovú činnosť detí a ich pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu. V školskom roku 2018/2019 sa na pravidelnú dochádzku do ŠKD prihlásilo 131 detí. Bolo zriadených päť zmiešaných oddelení. Hneď v prvom týždni  boli deti oboznámené so školským poriadkom ŠKD a BOZ. Prváci sa zoznámili s novými kamarátmi, s priestormi školy a ŠKD.

Ranná prevádzka ŠKD v šk. roku 2018/2019.
Pondelok : Mgr. Bieliková  Iveta
Utorok : Jurčová Pavla
Streda : Mgr. Muchová  Monika
Štvrtok: Mgr. Bazgerová Darina
Piatok:  Mgr.  Muchová Monika

Rozdelenie detí do oddelení:
Spolu  131 detí
1.    odd. – Jurčová         1.A,B +3.C            22 detí
2.    odd. – Bazgerová     1.A,B + 2.A           26 detí
3.    odd. – Bieliková       1.C + 2.B             27 detí
4.    odd. – Špitová         3. B + 4. A,B,C      30 detí
5.    odd. – Muchová       2.A,B +3.A            26 detí

Rozmiestnenie oddelení v triedach:
1.odd. -   v 1.C triede
2.odd.-    v 1.B triede
3.odd.-    v 1.A triede
4.odd.-   v 5.B triede  (pavilón  E)
5.odd.-   v 5.A triede  ( pavilón  E)

 

Školský poriadok ŠKD - klikni

Pravidlá bezpečného ŠKD  - klikni

Denný režim ŠKD - klikni

Výchovný program ŠKD v šk. roku 2018/2019 - klikni