Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Školský klub detí

Zápis žiakov do ŠKD

Zápis do ŠKD pre žiakov 1. – 4. ročníka sa uskutoční dňa 2.9.2021 v čase 8.30 – 10.30 hod. vo vstupnom priestore školy.
K zápisu je potrebné priniesť vypísaný zápisný lístok, žiadosť o prijatie (len pre detí, ktoré ešte ŠKD nenavštevovali) a poplatok 15 Eur (Dodatok č. 3 k VZN Mesta Čadca č. 122/2011
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca v znení Dodatkov č. 1 a č. 2).

Zápisný lístok TU
Žiadosť o prijatie  TU


V prípade potreby bude možné vypísať uvedené tlačiva pri zápise.

Vyberanie detí z ŠKD, okrem preberania detí súrodencami, učiteľmi ZUŠ, vedúcimi záujmových útvarov, bude prebiehať v polhodinových intervaloch o 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 hod., atď. Deti, ktoré budú odchádzať z ŠKD samé, musia mať uvedený spôsob a čas odchodu v zápisnom lístku (v polhodinových intervaloch).
V priebehu školského roka môže rodič (zákonný zástupca) dieťaťu písomnou formou spôsob a čas odchodu meniť (v uvedených polhodinových intervaloch).
Tieto polhodinové intervaly sú stanovené z prevádzkových a organizačných dôvodov v čase potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní.

Zároveň upozorňujeme, že ranná prevádzka ŠKD z vyššie uvedených dôvodov nebude.

Organizácia ŠKD - klikni

Školský poriadok ŠKD - klikni

Školský poriadok ŠKD – dodatok č. 1 - klikni

Školský poriadok ŠKD - dodatok č. 2 - klikni

Pravidlá bezpečného ŠKD  - klikni

Denný režim ŠKD - klikni