Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Aktivity ŠKD - I. polrok

Do „Európskeho týždňa športu“ sa zapojil aj ŠKD. Deti si zmerali sily v týchto disciplínach: Skok cez švihadlo, štafetový beh, hod na cieľ, dribling, prekážkový beh.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
 

 
Školský klub detí

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a  na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.Dôsledne zabezpečuje  rekreačnú, odpočinkovú, záujmovú činnosť detí a ich pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu. V školskom roku 2019/2020 sa na pravidelnú dochádzku do ŠKD prihlásilo 134 detí. Bolo zriadených šesť  oddelení. Hneď v prvom týždni  boli deti oboznámené so školským poriadkom ŠKD a BOZ. Prváci sa zoznámili s novými kamarátmi, s priestormi školy a ŠKD.

Ranná prevádzka  ŠKD v šk. roku 2019/2020  začína od 6. 45 -  do 7.45 hod.
Pondelok :      Padychová  Katarína
Utorok :          Mgr. Bieliková  Iveta
Streda :           Jurgová Stanislava
Štvrtok:           Mgr. Bazgerová Darina
Piatok:            Jurčová Pavla

Rozdelenie detí do oddelení:

V školskom  roku 2019/2020  sa na pravidelnú dochádzku  do ŠKD prihlásilo  134 detí.
1.    odd. - Jurčová  Pavla           2.A + 2.B +3.A           23 detí
2.    odd. - Bazgerová Darina      1.A + 2.B                   23 detí
3.    odd. - Bieliková Iveta          1.B                           20 detí
4.    odd. - Špitová  Jana            3.B + 4.B + 5.A          25 detí
5.    odd. – Jurgová Stanislava     3.A + 4.A + 4.C         25 detí 
6.    odd. – Padychová Katarína    2.C                         18 detí

Rozmiestnenie oddelení v triedach:
1.odd. -   v 1.C triede
2.odd.-    v 1.A triede
3.odd.-    v 1.B  triede
4.odd.-   v 5.A triede  (pavilón  E)
5.odd.-   v 5.B  triede  (pavilón  E)
6.odd.-   malá trieda v priestoroch ŠKD


 

Školský poriadok ŠKD - klikni

Pravidlá bezpečného ŠKD  - klikni

Denný režim ŠKD - klikni

Výchovný program ŠKD v šk. roku 2018/2019 - klikni