Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Plán práce koordinátora pre rozvoj čitateľskej gramotnosti.
Klikni TU
 
Školská knižnica

 Zdroj vzdelávania a sebavzdelávania a tiež informačné centrum pre žiakov i pedagógov.

1. Žiacka knižnica
    Činnosť žiackej knižnice je zameraná na:
- podporu čítavosti žiakov,
- prehĺbenie estetickej výchovy,
- rozširovanie poznatkov z náučnej literatúry,
- zdokonalenie čitateľských zručností,
- prácu s internetom – získavanie informácií,
- spoluprácu s Kysuckou knižnicou v Čadci –besedy so spisovateľmi.

2. Učiteľská knižnica
    Činnosť učiteľskej knižnice je zameraná na:
- využívanie doplňujúceho knižného materiálu,
-  podporu vyučovacieho procesu,
-  metodického materiálu v súlade s učebnými osnovami.
 
Školská knižnica má 6500 knižničných jednotiek, z toho 3500 z odbornej literatúry a 3000 z krásnej literatúry.


Výpožičný čas: utorok 12.45 – 14.15 hod.

 

Pre viac informácií klikni tu.