Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Občianske združenie ZRPŠ pri ZŠ, M. R. Štefánika 2007, Čadca

Občianske združenie ZRPŠ pri ZŠ, M. R. Štefánika 2007, Čadca je poradným orgánom, ktorý vyjadruje záujmy rodičov žiakov školy, pomáha riešiť problémy školy a schvaľuje využitie finančných prostriedkov rady rodičov ( financovanie nákladov na účasť žiakov v rôznych súťažiach, zakupovanie kníh do školskej knižnice, učebných pomôcok a materiálu na jednotlivé vyučovacie predmety, odmien pre žiakov na konci školského roku a tiež sa podieľa na financovaní nákladov na niektoré spoločné akcie školy pre žiakov, ako sú napr. Mikuláš,  MDD, Noc s Andersenom, filmové alebo divadelné predstavenia a iné.

Zloženie Občianskeho združenia ZRPŠ pri ZŠ, M. R. Štefánika 2007, Čadca

Predseda: Mgr. Lucia Machovčáková

Triedni dôverníci

1.A Mgr. Ladislav Bobčik
1.B
2.A Martina Cholevová
2.B Mgr. Jana Harceková
3.A Jana Pajonková
3.B Kristína Kubíková
3.C Pavla Kováčová
4.A Lucia Hajduková
4.B Mgr. Jana Špiláková
5.A Janka Urbaníková
5.B Ing. Michaela Gurčíková
5.C Ing Katarína Privarová
6.A Mgr. Lucia Machovčáková
6.B Michala Surová
7.A Iveta Padychová
7.B Veronika Cyprichová
8.A Mgr. Svetlana Kubjatková
8.B Eva Hadidová
9.A Jarmila Krelová
9.B Michaela Suchoňová
9.C Helena Bulejová