Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Správa o čerpaní finančných prostriedkov ZRPŠ v šk. roku 2016/2017
Klikni TU
 
Výbor ZRPŠ
Výbor  ZRPŠ je poradným orgánom, ktorý vyjadruje záujmy rodičov žiakov školy, pomáha riešiť problémy školy a schvaľuje využitie finančných prostriedkov rodičovskej rady ( financovanie nákladov na účasť žiakov v rôznych súťažiach, zakupovanie kníh do školskej knižnice, učebných pomôcok a materiálu na jednotlivé vyučovacie predmety, odmien pre žiakov na konci školského roku a tiež sa podieľa na financovaní nákladov na niektoré spoločné akcie školy pre žiakov, ako sú napr. Mikuláš,  MDD, Noc s Andersenom, filmové alebo divadelné predstavenia a iné.

Zloženie výboru ZRPŠ pre školský rok 2017/2018

Predseda: Mgr. Jana Pišteková Kubušová
Podpredseda: PhDr. Andrea Marcová

Triedni dôverníci:
1.A  Mgr. Lucia Machovčáková
1.B  Ing. Mária Kupková
2.A  Bc. Lenka Goneková
2.B  Veronika Ciprichová
2.C  Iveta Padychová
3.A  Mgr. Andrea Vojčiniaková
3.B  František Kučák
3.C  Mgr. Ľubomíra Poliaková 
4.A  Mgr. Martina Majáková
4.B  Michaela Suchoňová
4.C  Helena Bulejová
5.A  Mgr. Lucia Machovčáková
5.B  Mgr. Alena Pawlusová
5.C  Ingrid Kuricová
6.A  Bc. Júlia Nemčoková
6.B  Roman Habčák
7.A  Ing. Marta Gajdičiarová
7.B  Jana Šrámová
7.C  Stanislava Cyprichová
8.A  Miroslava Pytlová
8.B  PhDr. Andrea Marcová
9.A  Mgr. Jana Pišteková Kubušová
9.B  Lenka Hlaváčová
9.C  Kamil Dávid