Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Štatút rady školy
Klikni TU
 
Rada školy
Rada školy je iniciatívnym a  poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.Má vydaný štatút rady školy, ktorým sa riadi.
Rada školy sa na svojich zasadnutiach zaoberá:
-   pedagogicko – organizačným a materiálno – technickým zabezpečením školy,
-   koncepčným zámerom rozvoja školy,
-   financovaním školy,
-   organizáciou školského roku,
-   riešením aktuálnych problémov školy, ...

Rada školy pri Základnej škole, Čadca - M. R. Štefánika bola ustanovená v zmysle § 24  zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 14.10.2020 na funkčné obdobie 4 rokov.

Zloženie:
- za pedagogických zamestnancov:
- Mgr. Zdenka Kubišová - predseda RŠ
- Mgr. Mariana Drndová

- za nepedagogických zamestnancov:
- Pavol Beleščák

- za rodičov žiakov školy:
-  Michaela Suchoňová
-  Iveta Padychová
-  Mgr. Alena Pawlusová
-  Mgr. Lucia Machovčáková

- zástupcovia delegovaní MÚ:
- Ing. Milan Gura
- Mgr. Martin Klimek
- Juraj Vrba
- JUDr. Peter Strapáč PhD.