Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Plán enviromentálnej výchovy

 Školský rok 2021/2022  KLIKNI TU

 
Enviroaktivity
Deň Zeme.
22. apríl je vo svete venovaný našej krásnej modrej planéte. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia ľudstvom. Tento významný deň si pripomenuli aj žiaci našej základnej školy rôznymi aktivitami, ktorých cieľom bolo zdôrazniť, aká je pre nás Zem dôležitá a čo môžeme urobiť, aby sme aj my svojou troškou pomohli jej ochrane. Žiaci tvorili rôzne odkazy, básne, priania našej Zemi  na strom z papiera, ktorý bol umiestnený v hale školy. Vyjadrili tak svoj záujem a ochotu prispieť k ochrane Zeme a zlepšeniu životného prostredia. V triedach vytvárali výrobky z odpadu, triednych „maskotov“, diskutovali o dôležitosti separovania, ochrany prírody, vypracovávali pracovné listy, získavali nové informácie a nadobúdali praktické zručnosti. Nakoniec žiaci spoločnými silami prispeli k skrášleniu areálu školy a jej okolia. Vyzbierali suché konáre, vyhrabali lístie a trávu, vyzbierali odpadky, upravili a skrášlili kvetinové záhony. Všetkým žiakom a učiteľom patrí veľká vďaka za aktívnu účasť na programe Dňa Zeme, upratovanie, skrášľovanie, kreativitu pri tvorbe výrobkov  a výbornú náladu počas celého dňa. Veríme, že každoročným vštepovaním kladných postojov vo vzťahu k Zemi pomôžeme pri výchove zodpovedných obyvateľov tejto zatiaľ živej planéty.
 
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!