Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Plán enviromentálnej výchovy

 Školský rok 2022/2023  KLIKNI TU

 
Enviroaktivity
Naša škola sa v školskom roku 2022/2023 zapojila do projektu „Viem, čo zjem“?
Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a na Slovensku. Projekt prináša spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom Úradom verejného zdravotníctva SR. Zapojením školy do projektu „Viem, čo zjem“ získajú žiaci 3. – 6. ročníkov cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvoja zásady správnej a vyváženej stravy, zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša.
 
Dňa 7.októbra 2022 sa na škole uskutočnili Jesenné cvičenia v prírode pre žiakov 1. - 4. ročníka a Účelové cvičenia pre žiakov 5. - 9. ročníka.