Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Plán enviromentálnej výchovy

 Školský rok 2020/21  KLIKNI TU

 

 
Enviroaktivity

14. októbra 2019  žiaci štvrtého ročníka navštívili zaujímavé miesta nášho regiónu Kysuce. Prezreli si  Staškov,  zastavili sa pri prameni v Olešnej, prešli si náučným chodníkom ku Klokočovskému skáliu a v obci Korňa spoznali ropný prameň.


15. októbra 2019 Žiaci tretieho ročníka sa zúčastnili prírodovedno-vlastivednej exkurzie zameranej na poznávanie vodných diel. Navštívili Vodnú nádrž v Novej Bystrici a Vodné dielo v Žiline, cestou mali možnosť pozorovať toky riek Bystrica a Kysuca.


Od 16. októbra do 23. októbra 2019 sa uskutočnil na škole zber papiera, ktorého cieľom je vychovávať žiakov pre životné prostredie – rozvíjať pozitívne hodnoty a postoje, vychovávať k ochrane životného prostredia a viesť žiakov k úspore materiálov a energie a k šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami.


Od 14. októbra do 18. októbra 2019 prebiehal na I. stupni Týždeň zdravej výživy z príležitosti Svetového dňa výživy (16.októbra).
pondelok - zeleninový deň, utorok - ovocný deň, streda - mliečny deň, štvrtok - deň bez sladkostí, piatok - deň bez stresu. Deti sa pri tvorivých činnostiach učili o význame ovocia a zeleniny, vyrábali spoločné projekty, tvorili básne, rozlišovali odtiene chutí, venovali sa hádankám a tiež aj pestovali pevnú vôľu. Týždeň zakončili rozprávaním veselých príhod a vtipov.


24. októbra 2019  sa na našej škole uskutočnil 2. ročník zábavno - tvorivého podujatia.  V rámci netradičného vyučovania predmetov žiaci mali možnosť hravou formou riešiť otázky týkajúce sa  environmentálnej výchovy.


29. októbra 2019 - Jesenné slávnosti sa niesli v znamení jesenných farieb, žiaci z jesenných materiálov vytvárali rôzne dekoračné výrobky, ktoré následne prezentovali v hale školy.