Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Plán enviromentálnej výchovy

 Školský rok 2018/2019  KLIKNI TU

 

 
Enviroaktivity
Pri výchove k ochrane životného prostredia vedieme žiakov k úspore materiálov a energie a k šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami. Tento dlhodobý zámer výchovnej práce na škole je potrebné realizovať plnením konkrétnych úloh. Jednou z takých úloh bol zber papiera, ktorý sa uskutočnil  2. októbra - 6. októbra 2017. Žiaci sa aktívne zapojili do zberu, najaktívnejšie kolektívy a jednotlivci boli odmenení.
Dňa 16. októbra 2017 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili exkurzie s prírodovedným zameraním Megoňky, Korňa a Živčáková.
Exkurzia Vodné dielo Žilina. Žiaci 3. ročníka absolvovali dňa 19. októbra 2017  exkurziu so zameraním na vodné plochy. Sledovali nádrž úžitkovej vody, oboznámili sa s prírodným spoločenstvom v okolí Vodného diela Žilina. V záhradách Budatína pozorovali sútok riek Kysuca a Váh. Navštívili aj vodnú nádrž v Novej Bystrici.
Aj v  tomto šk. roku  aktívne zapájame žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl a realizujeme aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného zdravia. Rozvíjame vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, realizujeme tematické týždne. Snažíme sa aj zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít. V dňoch 16. októbra - 20. októbra 2017 žiaci prvého stupňa absolvovali Týždeň zdravej výživy pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy, ktorý si pripomíname 16. októbra. Aktivity boli rozdelené do tematických dní; „mliečneho dňa“, „ovocného dňa“, „zeleninového dňa“, „obilninového dňa“ a boli spojené aj s ochutnávkou. Žiaci vytvárali potravinovú pyramídu a iné projekty, oboznámili sa s „mliečnou cestou“ – ako sa mlieko dostane do domácností. Niekoľko aktivít bolo zameraných aj na prevenciu proti obezite, pitný režim, pohyb a osobnú hygienu.
  Dňa 27. októbra 2017 sa v hale školy uskutočnili Jesenné slávnosti. Žiaci pripravili výrobky s rôznych prírodných materiálov, ktoré vystavili v hale školy a počas samotných slávností boli najkrajšie výrobky ocenené. Prírodné materiály žiaci kreatívne využili aj na prípravu jesenných masiek.
V týždni od 22. januára – 26. januára 2018 sa naša škola zapojila do kampane POVEDZME ÁNO ČISTEJ PITNEJ VODE. Cieľom kampane je, aby mladí ľudia uprednostnili pitie čistej pitnej vody pred ochutenými nápojmi. Chceli sme zároveň upozorniť na priaznivé účinky čistej vody na ľudský organizmus. V rámci kampane v školskej jedálni počas výdaja obeda sa dobrovoľníci (vybraní aktívni žiaci) "premenili na čašníkov" a servírovali poháre čistej vody svojim spolužiakom. Na chodbe a v niektorých triedach si počas prestávky pripravili stánky s pitnou vodou. Z akcie vytvorili vybraní žiaci alebo triedni učitelia fotografie, ktoré boli poslané tvorcom kampane.

V jarných mesiacoch prebiehala v rámci Environmentálnej jari úprava areálu školy. Triedne kolektívy pod vedením triednych učiteľov a vyučujúcich SEE skrášľovali areál školy zberom odpadu, úpravou záhonov s kvetmi a výsadbou okrasných rastlín.

Dňa 22. apríla sme si pripomenuli Deň Zeme. Aktivity, ktoré boli rozšírené na celý týždeň, boli zamerané hlavne na čistenie a úpravu areálu školy a okolia školy.

V dňoch 23. apríla - 27. apríla 2018 sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili ŠKOLY V PRÍRODE v Terchovej. Boli ubytovaní v prekrásnom prostredí Malej Fatry v Hoteli pod Sokolím. Prežili týždeň plný turistiky, hier a zábavy. Spoznávali aj okolitú krajinu a zároveň sa učili samostatnosti a zodpovednosti. V Terchovej navštívili múzeum, absolvovali poznávaciu jazdu vláčikom. Mali zaujímavú prednášku s členom horskej služby.
18. mája 2018 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili zábavno – poznávacej súťaže „Lesy deťom v rámci celoslovenskej akcie Lesnícke dni v areáli kaštieľa Oščadnica. Vo vedomostnej časti absolvovali teoretický test (10 otázok v rozsahu učiva prírodovedy základných škôl), poznávanie lesných cicavcov, lesných vtákov, stôp zveri, stromov a krov v lese a okolo nás, bylín lesov a lúk. V branno-športovej časti si vyskúšali streľbu zo vzduchovky (terč 10 m), chôdzu na chodúľoch (10 m)a orientáciu v teréne (určovanie vzdialenosti, určovanie azimutu). 
V priebehu celého roka prebiehala na škole recyklácia odpadov do zberných nádob v priestoroch školy.