Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Plán enviromentálnej výchovy

 Školský rok 2018/2019  KLIKNI TU

 

 
Enviroaktivity

7. septembra 2018 sa uskutočnili pre I. stupeň ZŠ Jesenné cvičenia v prírode, a pre II. stupeň ZŠ Účelové cvičenia.
12. októbra 2018 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili prírodovedno - vlastivednej exkurzie. Súčasťou bohatého programu bolo poznanie  Vodného diela Žilina, sútoku riek Kysuca a Váh a nakoniec navštívili Budatínsky zámok a priľahlý park.
17. októbra 2018 žiaci štvrtého ročníka absolvovali prírodovedno - vlastivednú exkurziu, v lokalite Megoňky si pozreli kamenné gule, dozvedeli sa zaujímavosti o ropnom prameni v Korni a na vrchu Živčáková poznávali prírodné pramene. Počas exkurzie formou interview s turistami a pútnikmi zaznamenávali  nové informácie o Kysuciach.
Od 16. októbra -19. októbra 2018 sa konal  Týždeň zdravej výživy na 1.stupni. Jednotlivé dni tohto týždňa boli venované podpore zdravej výživy. Pondelok bol jablkový deň - žiaci konzumovali jablká, tvorili projekty a učili sa o význame ovocia. Utorok sa niesol v znamení mliečnych výrobkov, žiakov sprevádzalo dňom interaktívne CD o výrobe mliečnych produktov, o ich spracovaní  a skladovaní. Streda - bylinkový deň, žiaci pili rôzne bylinkové čaje a rozprávali sa o bylinkách. Najťažším dňom pre žiakov bol štvrtok - deň bez sladkostí. Žiaci prejavili snahu vydržať deň bez cukru a urobiť pre svoj organizmus deň očisty touto formou. Piatok bol nazvaný dňom bez stresu, žiaci si pripravili vtipy ,deň bez stresu doplnili rôznymi tvorivými aktivitami. Žiaci II. stupňa si týždeň zdravej výživy pripomenuli v 6. ročníku v rámci  preberaných tém zameraných na ovocné rastliny, zeleninu. Formou diskusie sa obohatili o poznatky o zdravej výžive, dôležitosti konzumácie ovocia a zeleniny, zdravej životospráve.
V predvianočnom čase si žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi esteticky skrášlili triedy ale aj spoločné priestory školy. Triedy zdobili adventné vence, rôzne vystrihovačky na oknách, alebo vianočné stromčeky.

Dňa 16. apríla 2019 sa na našej škole konal Deň Zeme. Žiaci 1. a 2. stupňa sa zapojili do čistenia a úpravy areálu a okolia školy. Program dňa začal v hale školy, kde pre žiakov boli pripravené prezentácie s témou odpadu, zaobchádzania s odpadom, znečisťovania Zeme. Hravou formou, prostredníctvom rôznych aktivít, súťaží, separovaním na „triediacej linke“ si žiaci mohli preveriť získané vedomosti a zručnosti. V triedach spolu so svojimi učiteľmi tvorili rôzne básne, odkazy a priania našej Zemi, ktoré písali na listy a lepili na spoločný „Strom Zeme“ v hale školy.
V druhej časti programu žiaci na pridelených lokalitách čistili areál a okolie školy od odpadkov, napadaného lístia, konárov, upravovali školské ihrisko. Po skončení aktivít bol program Dňa Zeme ukončený v hale školy odovzdaním diplomov jednotlivým triedam.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!