Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Plán činnosti koordinátora primárnej prevencie
Si môžete pozrieť tu.
 
Program prevencie a riešenia šikanovania
Si môžete pozrieť tu.
 
Prezentácie

Agresivita detí - klikni

Deti v sieti - klikni

Životný štýl detí - klikni

 
Aktivity prevencie

Realizácia úloh.


26. 9. 2016 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili interaktívnej prednášky o kyberšikane  Narodení pre výhru. Prednáška s audiovizuálnymi  a hudobnými  prvkami zaujala našich žiakov. Prednášku moderoval Miro Drobný. O hudobnú časť sa postarala raperka Aless, ktorá svoje osobné zážitky so šikanou podala vo svojich textoch.

V novembri pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám Mestská polícia vyhlásila výtvarnú súťaž „Drogy sú cesta do tmy“.  Zo všetkých zúčastnených  porota vybrala  a ocenila najlepších  11 prác. Druhé miesto získala žiačka 9.B Kamilka Kudláčková,na  5. mieste bola Etela Lalíková zo 6.B a našu školu  reprezentovala  9. miestom aj Nikola Poláčková zo 6.B

25.11.2016 Európsky týždeň boja proti drogám zakončili naši deviataci návštevou divadelného predstavenia súboru Eva „Biele deti“. Po predstavení si  vypočuli životné príbehy závislých ľudí, ktorí momentálne abstinujú v resocializačnom zariadení. Cieľom týchto aktivít je budovanie odmietavého vzťahu k drogám.

Od 13.2. 2017 do polovice marca sa žiaci 6. ročníka zapojili do projektu Sme v škole na tému osobnostný a sociálny rozvoj. Na hodinách OBN žiaci pracujú s novinami Sme. Úlohy sú zamerané na čitateľskú gramotnosť, nútia žiakov samostatne pracovať a vyhľadávať informácie a zároveň rozvíjajú vedomosti o sebe a svete okolo seba.

Od 16.2. 2017 do 24.2. 2017 sa žiaci 6.-9. ročníka zúčastnili festivalu dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svet v spolupráci s kysuckou knižnicou, ktorá nám zapožičala DVD s dokumentárnymi filmami. Na hodinách OBN si  žiaci pozreli dokumentárny film. po jeho skončení sme so žiakmi diskutovali o danej téme. Žiaci 6. a 7. ročníka videli dokumenty Rok bez rodičov a Farida. Ich hlavnou témou bola migrácia, jej príčiny a dôsledky. Žiaci 8. ročníka si pozreli dokument Skutočná cena, ktorý rieši tému zneužívania ľudí ako lacnej pracovnej sily a konzumný spôsob života v západnom svete. Deviataci si pozreli dokument Toto nie je hra .Tento slovenský film rieši otázku vojenského výcviku mladých chlapcov. Zatiaľ je to len hra. Ale nacionalistické zmýšľanie je skutočné a môže byť zdrojom extrémizmu.

V 1. polroku sme v spolupráci s triednymi učiteľkami dávali žiakom 5.A, 8.A a 7.A dotazníky o vzťahoch v triede.
26. 9. 2016 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili interaktívnej prednášky o kyberšikane  Narodení pre výhru. Prednáška s audiovizuálnymi  a hudobnými  prvkami zaujala našich žiakov. Prednášku moderoval Miro Drobný. O hudobnú časť sa postarala raperka Aless, ktorá svoje osobné zážitky so šikanou podala vo svojich textoch.

V novembri pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám Mestská polícia vyhlásila výtvarnú súťaž „Drogy sú cesta do tmy“.  Zo všetkých zúčastnených  porota vybrala  a ocenila najlepších  11 prác. Druhé miesto získala žiačka 9.B Kamilka Kudláčková,na  5. mieste bola Etela Lalíková zo 6.B a našu školu  reprezentovala  9. miestom aj Nikola Poláčková zo 6.B

25.11.2016 Európsky týždeň boja proti drogám zakončili naši deviataci návštevou divadelného predstavenia súboru Eva „Biele deti“. Po predstavení si  vypočuli životné príbehy závislých ľudí, ktorí momentálne abstinujú v resocializačnom zariadení. Cieľom týchto aktivít je budovanie odmietavého vzťahu k drogám.

Od 13.2. 2017 do polovice marca sa žiaci 6. ročníka zapojili do projektu Sme v škole na tému osobnostný a sociálny rozvoj. Na hodinách OBN žiaci pracujú s novinami Sme. Úlohy sú zamerané na čitateľskú gramotnosť, nútia žiakov samostatne pracovať a vyhľadávať informácie a zároveň rozvíjajú vedomosti o sebe a svete okolo seba.

Od 16.2. 2017 do 24.2. 2017 sa žiaci 6.-9. ročníka zúčastnili festivalu dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svet v spolupráci s kysuckou knižnicou, ktorá nám zapožičala DVD s dokumentárnymi filmami. Na hodinách OBN si  žiaci pozreli dokumentárny film. po jeho skončení sme so žiakmi diskutovali o danej téme. Žiaci 6. a 7. ročníka videli dokumenty Rok bez rodičov a Farida. Ich hlavnou témou bola migrácia, jej príčiny a dôsledky. Žiaci 8. ročníka si pozreli dokument Skutočná cena, ktorý rieši tému zneužívania ľudí ako lacnej pracovnej sily a konzumný spôsob života v západnom svete. Deviataci si pozreli dokument Toto nie je hra .Tento slovenský film rieši otázku vojenského výcviku mladých chlapcov. Zatiaľ je to len hra. Ale nacionalistické zmýšľanie je skutočné a môže byť zdrojom extrémizmu.

V 1. polroku sme v spolupráci s triednymi učiteľkami dávali žiakom 5.A, 8.A a 7.A dotazníky o vzťahoch v triede.

Žiaci 8. ročníka sa 26.4. 2017 stali účastníkmi projektu REVOLUTION TRAIN. Protidrogový vlak je multimediálna vlaková súprava, ktorá ponúka interaktívne zážitkov vzdelávanie. Cieľom projektu bolo prostredníctvom zapojenia všetkých zmyslov efektívne ovplyvniť pohľad žiakov na zdravý životný štýl a prevenciu závislého správania. Protidrogový vlak tvorí šesť vagónov. V jednotlivých vagónoch návštevníci sledujú príbeh. po každej časti je nainštalovaná verná kópia miesta, ktorý priamo súvisí s príbehom. Tu prebieha interakcia medzi lektorom a účastníkmi projektu. Žiaci si mohli vtiahnutím do deja prežiť danú situáciu a predstaviť si následky závislosti v "reálnom " prostredí. Žiaci aj učitelia boli projektom nadšení. Ohlasy od žiakov boli len pozitívne. Škoda len, že tento projekt prišiel z Českej republiky. Dúfame, že tak ako tento projekt múdro  podporilo mesto Čadca, podporia ho aj kompetentní na Slovensku a naši žiaci ho budú môcť opäť zažiť. 

23. a 24.5. 2017 žiaci 7. Ročníka absolvovali prednášku o kyberšikane. Program realizovali študentky SOŠ OaS v Čadci. Súčasťou programu bola aj beseda a animátorské aktivity. Cieľom aktivít bolo prostredníctvom peer mentoringu eliminovať riziká kyberšikanovania.