Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Inovovaný školský vzdelávací program pre 1-9. ročník
iŠkVP pre 1. - 9. ročník v šk. roku 2019/2020
 
Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach Základnej školy, M. R. Štefánika 2007, Čadca

ISCED 1

ISCED 2

 
Prerokovanie a schválenie ŠkVP
Prerokovanie a schválenie v pedagogickej rade a rade školy
 
Výchovný program ŠKD
Výchovný program ŠKD v šk. roku 2019/2020