Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Naša škola
HISTÓRIA

Sample ImageZákladná škola bola slávnostne otvorená 3.9.1979 ako tretia plnoorganizovaná škola v meste. Jej vybudovanie si vyžiadal rozvoj okresného mesta Čadca a s tým súvisiaca výstavba nového sídliska Žarec. Je to moderná pavilónová škola. V školskom roku 2022 - 2023 ju navštevuje 417 žiakov.
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú na veľmi dobrej úrovni. Škola disponuje odbornou učebňou chémie, fyziky, biológie s notebookmi, dvomi učebňami na výučbu IKT, jazyková učebňou, novovybudovanou učebňou polytechniky  a žiackou kuchynkou. Samozrejmosťou sú aj interaktívne tabule v triedach.  V roku 2019 bola opäť daná do užívania kuchyňa so školskou jedálňou.
V roku 2021 bola obnovená žiacka a učiteľská knižnica. Jej fond tvorí odborná a krásna literatúra. Knižné jednotky boli získané z projektu Odborné učebne a časť knižničného fondu  MŠ, ŽSK a zo ZRPŠ. Sú v nej k dispozícii počítače s prístupom na internet. Knižnica je zdrojom vzdelávania a sebavzdelávania a tiež informačným zdrojom pre žiakov a pedagógov.
V minulosti boli v škole zriadené aj triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, ktoré neskôr vystriedali triedy s rozšírenou športovou prípravou zameranou na futbal, nakoľko  má škola nadštandardné podmienky na rozvoj športu – tri telocvične a vonkajšie školské ihrisko. V súčasnosti je škola zameraná na všeobecný rozvoj žiakov.
Škola využíva vo výchovno-vzdelávacom procese aktivity a programy jednotlivých projektov v oblasti prevencie, environmentálnej výchovy, podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu cez projekty Zelená škola, Cesty emocionálnej zrelosti, Správaj sa normálne, Záložka do knihy spája školy, Detský čin roka a mnoho iných.
Taktiež je škola zapojená do mnohých národných projektov. Ich cieľom je využívanie materiálov a didaktickej techniky vo vyučovacom procese, zavádzanie inovatívnych foriem a metód práce, čím sa zvyšuje kvalita vyučovania.
Národné projekty, do ktorých je škola zapojená:
    Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
    Aktivizujúce metódy vo výchove
    Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
    Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami
    Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
    Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
    Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
    Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy
    Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách
    Odborné učebne
    Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov
Okrem národných projektov sa škola zapája do projektov JA Viac ako peniaze a Kozmix.
Niekoľko rokov je škola zapojená do dotovaných programov Školské mlieko a Školské ovocie.