Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Naša škola
HISTÓRIA

Sample ImageZákladná škola, Čadca – M. R. Štefánika bola slávnostne otvorená 3.9.1979, ako tretia plnoorganizovaná škola v meste. Jej vybudovanie si vyžiadal rozvoj okresného mesta Čadca a s tým súvisiaca výstavba nového sídliska na Žarci. Je to škola moderného pavilónového typu.

K termínu otvorenia školy boli odovzdané pavilóny E a F, v každom z nich po 12 tried. Ostatné pavilóny A,B,C a D sa dokončovali a odovzdávali postupne. Začiatkom školského roku 1980/1981 to bol pavilón A, v ktorom sú odborné učebne chémie, fyziky, prírodopisu a počítačová a na prízemí priestory pre ŠKD. Koncom toho istého školského roku bol odovzdaný pavilón B, ako vstupná hala a pavilón D s kuchyňou, školskou jedálňou, žiackou kuchynkou a dielňami (drevo a kovo). Ako posledný bol do užívania odovzdaný v januári 1985 pavilón C, v ktorom sú 3 telocvične a ordinácia zubnej lekárky. Problém každej sídliskovej školy, kde býva nárast žiakov, ale aj ich výrazný pokles, neobišiel ani túto školu. Z najvyššieho počtu žiakov 1264 (v školskom roku 1987/1988) klesol počet žiakov na 370 (v školskom roku 2005/2006). V školskom roku 2007/2008 sa počet žiakov zvýšil o takmer 200, nakoľko bola zrušená Základná škola, Čadca – A. Hlinku.

V súčasnosti má škola 420 žiakov.

Na škole boli zriadené aj triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, ktoré vystriedali od školského roku 2005/2006 triedy s rozšírenou športovou prípravou zameranou na futbal, nakoľko má škola nadštandardné podmienky na rozvoj športu. Tieto triedy však po 2 rokoch boli zrušené, pretože mnohí zo žiakov zaradených do týchto tried prestali spĺňať stanovené kritéria.