Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Trieda 8.A

Triedna učiteľka: Mgr .Marta Poláková                    

Bulejová Nikola
Čambora Jakub
Glovniak Adam
Gomolová Nikola
Heglas Daniel
Hlubinová Leontína
Holienková Katarína
Jedináková Tamara
Kamenišťáková Sofia
Krela Kristián
Krkošková Dominika
Kubiatko Ján
Kubíková Ema
Majáková Karolína
Pastva Jakub
Šulgan Samuel
Žilka Leon                                                                                                                                                                                                                              Balážová Samanta

ALF online testovanie žiakov