Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Oznam k vzniknutej situácii v našej škole
Vážení rodičia a žiaci,
na základe oznámenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Čadci vám oznamujem, že v našej škole bol pozitívne potvrdený test na COVID - 19. Táto situácia je priebežne riešená v súčinnosti s vedením RÚVZ v Čadci a vedením Mesta Čadca ako zriaďovateľa školy. Chcem vás uistiť, že všetky súvisiace kroky sú v súlade so súčasne platnými usmerneniami ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR. Taktiež sú oboznámení s ďalším postupom všetci rodičia žiakov a zamestnanci, ktorých sa uvedená situácia týka (boli v priamom kontakte). Títo budú v pondelok 22.06.2020 o ďalších krokoch informovaní RÚVZ v Čadci.
V súvislosti s usmernením ministra školstva k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v základných školách a školských zariadeniach od 22.06.2020 upozorňujem, že je dobrovoľná účasť žiakov na vyučovaní, to znamená, že je na zákonných zástupcoch žiakov ako sa rozhodnú.
Zdôrazňujem však, že od 01.06.2020, kedy nastúpili žiaci do školy, boli zo strany školy dodržiavané všetky prísne hygienicko-epidemiologické podmienky a usmernenia, a takisto budú dodržiavané aj pre žiakov, ktorí 22.06.2020 nastúpia do školy a do školských zariadení (ŠKD a ŠJ).
Bližšie informácie o ďalšom postupe a organizácii školy od 23.06.2020 budú zverejnené na webovej stránke školy v priebehu pondelka 22.06.2020 (na základe usmernenia RÚVZ v Čadci a vedenia Mesta Čadca ako zriaďovateľa školy, v súčinnosti s riaditeľkou školy).
Odporúčam vám, aby ste z hľadiska preventívnych opatrení venovali pozornosť sledovaniu zdravotného stavu (meranie teploty a sledovanie ďalších príznakov).
Ďakujem za porozumenie
Mgr. Viera Kubicová, riad. školy