Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Upozornenie
Vážení rodičia a žiaci!
Riaditeľstvo Základnej školy, M. R. Štefánika 2007 v Čadci vám oznamuje, že na základe situácie, ktorá v našej škole vznikla, rozhodol krízový štáb zriaďovateľa v súčinnosti s RÚVZ v Čadci o prerušení vyučovania do konca školského roka 2019/2020, t. j. do 30.06.2020.
Zároveň upozorňujeme:
1.Veci, ktoré ostali žiakom v škole si zoberú  v septembri, po nástupe do školy.
2.Žiaci 9. ročníka a žiaci, ktorí boli prijatí na 8-ročné gymnázium odovzdajú učebnice, čip na stravu v ŠJ a prevezmú si vysvedčenia dňa 26. augusta 2020 v čase 9.00 – 12.00 hod.
3.Vysvedčenia ostatným žiakom budú odovzdané dňa 3. septembra 2020.
4.Výmena učebníc sa uskutoční v priebehu septembra 2020.
5.Zápisné lístky do ŠJ pre školský rok 2020/2021 je potrebné odovzdať do 23.06.2020 do ŠJ (zadný vchod).
Verím, že všetci túto situáciu zvládneme s porozumením a budeme sa tešiť na nástup do školy 02.09.2020.
Mgr. Viera Kubicová, riad. školy