Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Letné prázdniny
Ďakujem všetkým pedagogickým zamestnancom, zákonným zástupcom žiakov, ako aj žiakom školy, že sme spoločnými silami zvládli výnimočnú situáciu spôsobenú koronavírusom COVID-19.
Prajem vám žiaci pekné letné prázdniny, plné veselých zážitkov a príjemných chvíľ strávených so svojimi blízkymi a kamarátmi, a tiež množstvo slnka a oddychu.
Zamestnancom školy prajem dni dovolenky strávené v zdraví a pohode.
Tešme sa, že oddýchnutí a plní zážitkov, zdravia a síl sa v škole opäť stretneme 2. septembra 2020.
Mgr. Viera Kubicová, riaditeľka školy