Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Vážení rodičia !
Od 1. októbra 2020 platí upravený Manuál pre základné školy a školské zariadenia zverejnený na stránke www.minedu.sk,  ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách  pre školský rok 2020/2021.
Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti  danej osoby.
Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín je odporúčané využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, telefonický, maily a pod.). Prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy, s vopred dohodnutým termínom (telefonicky 0908082173).
Žiadame všetkých o akceptovanie pokynov, ktoré sa týkajú školy, školského klubu detí (odvádzanie detí v polhodinových intervaloch – 13.00, 13.30, 14.00, ...) a stravovania v školskej jedálni, a tiež o rešpektovanie  aktuálnych opatrení  a rozhodnutí  Úradu  verejného  zdravotníctva  SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Len tak prispejeme k ochrane žiakov a zamestnancov našej školy pred šírením koronavírusu.
Ďakujeme za porozumenie

Manuál pre základné školy a školské zariadenia Klikni TU   
Vyhlásenie zákonného zástupcu  Klikni TU