Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Dištančné vzdelávanie
Riaditeľstvo Základnej školy, M. R. Štefánika 2007 v Čadci oznamuje, že v súlade s opatreniami prezentovanými Úradom vlády SR 22.10.2020 žiaci I. stupňa a ŠKD budú naďalej v bežnej prevádzke školy a  žiaci II. stupňa prechádzajú od 26.10. do 27.11.2020 na dištančné vzdelávanie.
Hlavné východiská sú:
v období dištančného vzdelávania sa obsah vzdelávania vymedzuje tak, že sa určujú predmety hlavných vzdelávacích oblastí a predmety komplementárnych vzdelávacích oblastí,
zadania pre žiakov na vypracovanie úloh sa viažu výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti, na ktoré sa vzťahuje odporúčané časové vymedzenie indikatívnej záťaže v rámci dištančného vzdelávania žiakov, a ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocujú,
úlohy, ktoré vyplývajú z predmetov komplementárnej vzdelávacej oblasti sa využívajú ako doplnkové aktivity nad rámec indikatívneho času vzdelávacej záťaže dištančného vzdelávania,
na základe uvedených skutočnosti vchádza od 26.10. 2020 do platnosti mimoriadny rozvrh vyučovacích hodín a konzultačných hodín (prílohy), 
čas vyučovania hodín hlavnej vzdelávacej oblasti trvá od 09:00 hod. do 13:00 hod.,
ak nie je vyučovanie založené na využívaní on-line platforiem, doručovanie úloh, materiálov a aktivít žiakom sa určuje na jeden deň v týždni – na stredu (spôsob doručovania si dohodnú triedni učitelia). 

                    Konzultačné hodiny - KLIKNI TU