Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Úhrada stravy
Žiaci ZŠ  (I. a II. stupeň) –  úhrada stravného jednorazovo za mesiace január až jún 2021, najneskôr  do   10. januára 2021.
(Platba nesmie byť zrealizovaná v   D E C E M B R I   2020   !!! , ale až v januári 2021 !!)
Sumy na úhradu:
Žiaci ZŠ I. stupeň:   25,14 €  (24,- € réžia + 1,14 € potraviny)
Žiaci ZŠ II. Stupeň:  35,40 €  (24,- € réžia + 11,40 € potraviny)