Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
2 % zo zaplatenej dane

Vážení rodičia,

podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poukázať 2 % zaplatenej dane škole cez Nadáciu Spoločne pre región ( táto čiastka u fyzických osôb je najmenej 3 € ).
Prosíme Vás o aktívnu spoluprácu v tejto možnosti ako pomôcť škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Čiastka, ktorá bude pripísaná na účet Nadácie Spoločne pre región, a následne prevedená na účet školy, bude využitá na podporu a rozvoj telesnej kultúry a podporu vzdelávania v súlade so zákonom.
Vyzývame Vás, poukážte aj Vy 2 % zaplatenej dane z príjmu svojim deťom !
V prípade poukázania 2 % zaplatenej dane Vám všetky potrebné tlačivá zabezpečíme, resp. ich je možné stiahnuť z webového sídla školy: www.zsstefanika.sk – aktuality.
 Je potrebné odovzdať na škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa, kópiu vyhlásenia alebo kópiu daňového priznania.

BEZ TOHTO NEBUDE MOŽNÉ PLATBU IDENTIFIKOVAŤ !

Zároveň ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste poukázali podiel zo zaplatenej dane v minulom kalendárnom roku. Bol využitý na nákup učebných pomôcok na podporu a rozvoj telesnej kultúry na podporu vzdelávania.

Údaje o prijímateľovi

IČO:   37900706
Právna forma:   nadácia
Obchodné meno (názov):   Nadácia Spoločne pre región
Sídlo - Ulica:    Framborská
Súpisné - orientačné číslo:    12
PSČ:    010 01
Obec:   Žilina   

Tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 
Hodnotiaca správa za školský rok 2018/2019
Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch s podmienkach školy za školský rok 2018/2019 si môžete pozrieť TU.
 
Základná škola, M. R. Štefánika, Čadca
Sample ImageZákladná škola, M. R. Štefánika, Čadca  je školou, ktorej brány opustilo už niekoľko tisíc žiakov, ktorí ukončili stredné a mnohí aj vysoké školy.

Je to zásluhou pedagogických zamestnancov, ktorí  žiakov pripravili nielen pre život, ale aj do mnohých predmetových súťaží a olympiád, kde žiaci dosahovali veľmi dobré výsledky, čím reprezentovali školu.


Žiaci boli zapojení do činnosti rôznych záujmových krúžkov zameraných na rozvoj ich záujmov a schopností, zúčastňovali sa mnohých výchovno-vzdelávacích podujatí poriadaných školou.
 
Správa o hospodárení

Správu o hospodárení za rok 2018 si môžete pozrieť tu