Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt
Letné prázdniny
Ďakujem všetkým pedagogickým zamestnancom, zákonným zástupcom žiakov, ako aj žiakom školy, že sme spoločnými silami zvládli výnimočnú situáciu spôsobenú koronavírusom COVID-19.
Prajem vám žiaci pekné letné prázdniny, plné veselých zážitkov a príjemných chvíľ strávených so svojimi blízkymi a kamarátmi, a tiež množstvo slnka a oddychu.
Zamestnancom školy prajem dni dovolenky strávené v zdraví a pohode.
Tešme sa, že oddýchnutí a plní zážitkov, zdravia a síl sa v škole opäť stretneme 2. septembra 2020.
Mgr. Viera Kubicová, riaditeľka školy

 
Upozornenie
Vážení rodičia a žiaci!
Riaditeľstvo Základnej školy, M. R. Štefánika 2007 v Čadci vám oznamuje, že na základe situácie, ktorá v našej škole vznikla, rozhodol krízový štáb zriaďovateľa v súčinnosti s RÚVZ v Čadci o prerušení vyučovania do konca školského roka 2019/2020, t. j. do 30.06.2020.
Zároveň upozorňujeme:
1.Veci, ktoré ostali žiakom v škole si zoberú  v septembri, po nástupe do školy.
2.Žiaci 9. ročníka a žiaci, ktorí boli prijatí na 8-ročné gymnázium odovzdajú učebnice, čip na stravu v ŠJ a prevezmú si vysvedčenia dňa 26. augusta 2020 v čase 9.00 – 12.00 hod.
3.Vysvedčenia ostatným žiakom budú odovzdané dňa 3. septembra 2020.
4.Výmena učebníc sa uskutoční v priebehu septembra 2020.
5.Zápisné lístky do ŠJ pre školský rok 2020/2021 je potrebné odovzdať do 23.06.2020 do ŠJ (zadný vchod).
Verím, že všetci túto situáciu zvládneme s porozumením a budeme sa tešiť na nástup do školy 02.09.2020.
Mgr. Viera Kubicová, riad. školy
 
Oznam k vzniknutej situácii v našej škole
Vážení rodičia a žiaci,
na základe oznámenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Čadci vám oznamujem, že v našej škole bol pozitívne potvrdený test na COVID - 19. Táto situácia je priebežne riešená v súčinnosti s vedením RÚVZ v Čadci a vedením Mesta Čadca ako zriaďovateľa školy. Chcem vás uistiť, že všetky súvisiace kroky sú v súlade so súčasne platnými usmerneniami ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR. Taktiež sú oboznámení s ďalším postupom všetci rodičia žiakov a zamestnanci, ktorých sa uvedená situácia týka (boli v priamom kontakte). Títo budú v pondelok 22.06.2020 o ďalších krokoch informovaní RÚVZ v Čadci.
V súvislosti s usmernením ministra školstva k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v základných školách a školských zariadeniach od 22.06.2020 upozorňujem, že je dobrovoľná účasť žiakov na vyučovaní, to znamená, že je na zákonných zástupcoch žiakov ako sa rozhodnú.
Zdôrazňujem však, že od 01.06.2020, kedy nastúpili žiaci do školy, boli zo strany školy dodržiavané všetky prísne hygienicko-epidemiologické podmienky a usmernenia, a takisto budú dodržiavané aj pre žiakov, ktorí 22.06.2020 nastúpia do školy a do školských zariadení (ŠKD a ŠJ).
Bližšie informácie o ďalšom postupe a organizácii školy od 23.06.2020 budú zverejnené na webovej stránke školy v priebehu pondelka 22.06.2020 (na základe usmernenia RÚVZ v Čadci a vedenia Mesta Čadca ako zriaďovateľa školy, v súčinnosti s riaditeľkou školy).
Odporúčam vám, aby ste z hľadiska preventívnych opatrení venovali pozornosť sledovaniu zdravotného stavu (meranie teploty a sledovanie ďalších príznakov).
Ďakujem za porozumenie
Mgr. Viera Kubicová, riad. školy
 
Hodnotiaca správa za školský rok 2018/2019
Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch s podmienkach školy za školský rok 2018/2019 si môžete pozrieť TU.
 
Základná škola, M. R. Štefánika, Čadca
Sample ImageZákladná škola, M. R. Štefánika, Čadca  je školou, ktorej brány opustilo už niekoľko tisíc žiakov, ktorí ukončili stredné a mnohí aj vysoké školy.

Je to zásluhou pedagogických zamestnancov, ktorí  žiakov pripravili nielen pre život, ale aj do mnohých predmetových súťaží a olympiád, kde žiaci dosahovali veľmi dobré výsledky, čím reprezentovali školu.


Žiaci boli zapojení do činnosti rôznych záujmových krúžkov zameraných na rozvoj ich záujmov a schopností, zúčastňovali sa mnohých výchovno-vzdelávacích podujatí poriadaných školou.