Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt

Zoznam zamestnancov v školskom roku 2022/2023

Pedagogickí zamestnanci

riaditeľka školy:   Mgr. Katarína Materanková
zást. riad. školy pre  I. stupeň:  Mgr. Ivana Jurgová
zást. riad. školy pre II. stupeň:  Mgr. Miroslava Janešíková            

triedni učitelia na I. stupni:                
 
1.A  Mgr. Marta Hlubíková    
1.B  Mgr. Pavla Kyzeková
2.A  Mgr. Miroslava Kullová
2.B  Mgr. Jana Padyšáková
3.A  Mgr. Mariana Drndová  
3.B  Mgr. Andrea Poláčková
3.C  Mgr. Zuzana Padychová    
4.A  Mgr. Slávka Zelníková      
4.B  Mgr. Sláva Pohančeníková
triedni učitelia na II. stupni:
5.A  Mgr. Daša Kožáková
5.B  Mgr. Bernard Kyzek
5.C  Mgr. Zuzana Longauerová   
6.A  Mgr. Larisa Holeščáková
6.B  Mgr. Jana Klimeková
7.A  Mgr. Lenka Plačková
7.B  PaedDr. Miroslava Kolesnáčová
8.A  Mgr. Zdenka Kubišová
8.B  Mgr. Katarína Zborovančíková
9.A  Mgr. Marta Poláková
9.B  Mgr. Jana Kulichová
9.C  RNDr. Ladislav Holeščák  .
 netriedni učitelia: Mgr. Lenka Polačková, Ing. Mgr. Oľga Kravcová, Mgr. Anna Turoňová,
               Mgr. Andrea  Belejkaničová, Mgr. Štefan Lašo - kaplan
výchovná poradkyňa:  Ing. Jozefína  Huntošová    
školský špeciálny pedagóg:  Mgr. Ľuboslava Horeličanová    
asistenti učiteľa: Mgr. Eva Tomeková / učiteľka, Mgr. Eva Řezníčková, Monika Haverlová
              NP/AU: Mgr. Anna Michalinová, Bc. Martina Miklášová,
        Bc. Silvia Moskáľová, Bc. Dana Hancová

ŠKD – vychovávateľky: Bc. Jana Špitová – vedúca, Mgr. Darina Bazgerová, Pavla Jurčová,
  Mgr. Iveta Bieliková, Stanislava Jurgová  

Nepedagogickí zamestnanci     

účtovníčka / admin. pracovníčka:  Mgr. Katarína Gasioriková
mzd. účtovníčka:  Daša Kufová
SPS: RNDr. Ladislav Holeščák
školník / údržbár:  Ondrej Sojka            
upratovačky:  Iveta Ihelková, Lenka Poništová,  Monika  Rebrošová,  Daniela Šuríková,
                        Anna Franeková, Zuzana Šuríková

Školská jedáleň

vedúca: Mgr. Zdenka Brandisová
THZ: Eva Jašurková
kuchárky: Jarmila Kmínková, Soňa Sirotová, Anna Stenchláková, Mária Zagrapanová
prevádz. zamestnanci:  Renáta Drahniaková, Darina Surovcová, Emília Zavadová