Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt

Zoznam zamestnancov v školskom roku 2021/2022

Pedagogickí zamestnanci

riaditeľka školy:   Mgr. Katarína Materanková
zást. riad. školy pre  I. stupeň:  Mgr. Ivana Jurgová
zást. riad. školy pre II. stupeň:  Mgr. Miroslava Janešíková           

triedni učitelia na I. stupni:               
 
1.A  Mgr. Miroslava Kullová   
1.B  Mgr. Jana Padyšáková
2.A  Mgr. Marta Hlubíková
2.B  Mgr. Pavla Kyzeková
2.C  Mgr. Zuzana Padychová
3.A  Mgr. Slávka Zelníková   
3.B  Mgr.
4.A  Mgr. Mariana Drndová     
4.B  Mgr. Sláva Pohančeníková     
4.C  Mgr. Andrea Poláčková


triedni učitelia na II. stupni:

    
5.A  Mgr. Larisa Holeščáková
5.B  Mgr. Jana Klimeková
6.A  Mgr. Lenka Plačková
6.B  PaedDr. Miroslava Kolesnáčová
7.A  Mgr. Zdenka Kubišová
7.B  Mgr. Katarína Zborovančíková
8.A  Mgr. Marta Poláková
8.B  Mgr. Jana Kulichová
8.C  RNDr. Ladislav Holeščák  
9.A  Mgr. Zuzana Longauerová   
9.B  Mgr. Bernard Kyzek
9.C  Mgr. Daša Kožáková

 netriedni učitelia: Mgr. Lenka Polačková, Ing. Mgr. Oľga Kravcová, Mgr. Anna Turoňová,
               Mgr. Andrea  Belejkaničová, Mgr. Martin Maliniak - kaplan
výchovná poradkyňa:  Ing. Jozefína  Huntošová   
školský špeciálny pedagóg:  Mgr. Ľuboslava Horeličanová   
asistenti učiteľa: Mgr. Eva Tomeková / učiteľka, Mgr. Eva Řezníčková, Monika Haverlová
              NP/AU: Mgr. Ľubomíra Krištofíková, Bc. Martina Miklášová,
        Bc. Silvia Moskáľová, Katarína Franeková

ŠKD – vychovávateľky: Bc. Jana Špitová – vedúca, Mgr. Darina Bazgerová, Pavla Jurčová,
  Mgr. Iveta Bieliková, Bc. Dana Hancová /AU, Stanislava Jurgová  

Nepedagogickí zamestnanci     

účtovníčka / admin. pracovníčka:  Mgr. Katarína Gasioriková
mzd. účtovníčka:  Daša Kufová
SPS: RNDr. Ladislav Holeščák
školník / údržbár:  Ondrej Sojka           
upratovačky:  Iveta Ihelková, Lenka Poništová,  Monika  Rebrošová,  Daniela Šuríková,
                        Anna Franeková, Zuzana Šuríková

Školská jedáleň
vedúca: Mgr. Zdenka Brandisová
THZ: Eva Jašurková
kuchárky: Jarmila Kmínková, Soňa Sirotová, Anna Stenchláková, Mária Zagrapanová
prevádz. zamestnanci:  Renáta Drahniaková, Darina Surovcová, Emília Zavadová