Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt

Zamestnanci v školskom roku 2017/2018

Pedagogickí zamestnanci

- riaditeľka školy:   Mgr. Viera Kubicová
- zást. riad. školy pre  I. stupeň:  Mgr. Ivana Jurgová
- zást. riad. školy pre II. stupeň:  Mgr. Miroslava Janešíková             
- výchovná poradkyňa:  Ing. Jozefína  Huntošová   
- triedni učitelia:
1.A  Mgr. Miroslava Kullová
1.B  Mgr. Zuzana Padychová
2.A  Mgr. Lenka Polačková
2.B  Mgr. Miroslava Čimborová
2.C  Mgr. Helena  Vránová               
3.A  Mgr. Sláva Pohančeníková  - školský špeciálny pedagóg     
3.B  Mgr. Anna  Žifčáková
3.C  Mgr. Katarína Materánková
4.A  Mgr. Slávka  Zelníková                   
4.B  Mgr. Mariana  Drndová   
4.C  Mgr. Andrea  Poláčková     
5.A  Mgr. Zuzana  Longauerová
5.B  Mgr. Bernard  Kyzek
5.C  Mgr. Daša Školová
6.A  Mgr. Jana  Klimeková           
6.B  Mgr. Larisa  Holeščáková
7.A  PaedDr. Miroslava Kolesnáčová               
7.B  Ing. Mgr. Oľga Kravcová
7.C  Mgr. Katarína Kocúrová
8.A  Mgr. Andrea  Belejkaničová
8.B  Mgr. Zdenka Kubišová
9.A  Mgr. Jana Kulichová
9.B  Mgr. Marta  Poláková
9.C  RNDr. Ladislav Holeščák 
- netriedni učitelia:
Mgr. Katarína Šuleková, Mgr. Jakub Juriš, Mgr. Patrícia Odrobiňáková
- asistenti učiteľa:
Mgr. Eva Tomeková / učiteľka
Monika Haverlová
ŠKD – vychovávateľky:
Bc. Jana Špitová – vedúca, Mgr. Darina Bazgerová, Mgr. Iveta Bieliková, Pavla Jurčová,
Mg. Monika Muchová / AU

Nepedagogickí zamestnanci
     
- školský špeciálny pedagóg: Mgr. Ľuboslava Horeličanová
- účtovníčka/admin. pracovníčka:  Mgr. Katarína Gasioriková
- mzd. účtovníčka:  Daša Kufová
- školníčka/upratovačka:  Mária Kadlubcová 
- školník /údržbár:  Ondrej Sojka           
- upratovačky:  Lenka Poništová,  Monika  Rebrošová,  Daniela Šuríková, Iveta Ihelková,
                          Miroslava Varšavíková