Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt

Zamestnanci v školskom roku 2018/2019

Pedagogickí zamestnanci

- riaditeľka školy:   Mgr. Viera Kubicová
- zást. riad. školy pre  I. stupeň:  Mgr. Ivana Jurgová
- zást. riad. školy pre II. stupeň:  Mgr. Miroslava Janešíková             
- výchovná poradkyňa:  Ing. Jozefína  Huntošová   
- triedni učitelia:
1.A  Mgr. Miroslava Čimborová
1.B  Mgr. Sláva Pohančeníková 
1.C  Mgr. Helena  Vránová   
2.A  Mgr. Miroslava Kullová
2.B  Mgr. Zuzana Padychová
3.A  Mgr. Lenka Polačková         
3.B  Mgr. Mariana  Drndová   
3.C  Mgr. Andrea  Poláčková   
4.A  Mgr. Slávka  Zelníková   
4.B  Mgr. Anna  Žifčáková
4.C  Mgr. Katarína Materánková
5.A  Mgr. Marta  Poláková
5.B  Mgr. Jana Kulichová
5.C  Mgr. Patrícia Odrobiňáková
6.A  Mgr. Zuzana  Longauerová
6.B  Mgr. Bernard  Kyzek
6.C  Mgr. Daša Školová
7.A  Mgr. Jana  Klimeková           
7.B  Mgr. Larisa  Holeščáková
8.A  Mgr. Katarína Šuleková               
8.B  Ing. Mgr. Oľga Kravcová
8.C  RNDr. Ladislav Holeščák 
9.A  Mgr. Andrea  Belejkaničová
9.B  Mgr. Zdenka Kubišová
- netriedni učitelia:
Mgr. Jakub Juriš, Mgr. Natália Capeková, Mgr. Ing. ThLic. Igor Škrabák
- asistenti učiteľa:
Mgr. Eva Tomeková / učiteľka
Monika Haverlová
ŠKD – vychovávateľky:
Bc. Jana Špitová – vedúca, Mgr. Darina Bazgerová, Mgr. Iveta Bieliková, Pavla Jurčová,
Monika Muchová

Nepedagogickí zamestnanci
     
- školský špeciálny pedagóg: Mgr. Ľuboslava Horeličanová
- účtovníčka / admin. pracovníčka:  Mgr. Katarína Gasioriková
- mzd. účtovníčka:  Daša Kufová
- školník / údržbár:  Ondrej Sojka           
- upratovačky:  Iveta Ihelková, Lenka Poništová,  Monika  Rebrošová,  Daniela Šuríková,
                          Anna Franeková, Zuzana Šuríková