Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt

Zoznam zamestnancov v školskom roku 2019/2020

Pedagogickí zamestnanci

- riaditeľka školy:   Mgr. Viera Kubicová

- zást. riad. školy pre  I. stupeň:  Mgr. Ivana Jurgová

- zást. riad. školy pre II. stupeň:  Mgr. Miroslava Janešíková   

- výchovná poradkyňa:  Ing. Jozefína  Huntošová

- triedni učitelia:

1.A  Mgr. Miroslava Kullová

1.B  Mgr. Jana Padyšákvá

2.A  Mgr. Miroslava Čimborová

2.B  Mgr. Sláva Pohančeníková  

2.C  Mgr. Zuzana Padychová

3.A  Mgr. Katarína Materánková  

3.B  Mgr. Slávka  Zelníková

4.A  Mgr. Anna  Žifčáková

4.B  Mgr. Mariana  Drndová

4.C  Mgr. Andrea  Poláčková

5.A  Mgr. Zdenka Kubišová

5.B  Mgr. Katarína Šuleková

6.A  Mgr. Marta  Poláková

6.B  Mgr. Jana Kulichová

6.C  Mgr. Patrícia Odrobiňáková

7.A  Mgr. Zuzana  Longauerová

7.B  Mgr. Bernard  Kyzek

7.C  Mgr. Daša Školová

8.A  Mgr. Jana  Klimeková

8.B  Mgr. Larisa  Holeščáková

9.A  PaedDr. Miroslava Kolesnáčová

9.B  Ing. Mgr. Oľga Kravcová

9.C  RNDr. Ladislav Holeščák 

- netriedni učitelia:

Mgr. Andrea  Belejkaničová, Mgr. Lenka Polačková, Mgr. Jakub Juriš,

Mgr. Ing. ThLic. Igor Škrabák

- asistenti učiteľa:

Mgr. Eva Tomeková / učiteľka, Mgr. Eva Řezníčková, Monika Haverlová

- školský špeciálny pedagóg: 

Mgr. Ľuboslava Horeličanová

ŠKD – vychovávateľky:

Bc. Jana Špitová – vedúca, Mgr. Darina Bazgerová, Mgr. Iveta Bieliková, Pavla Jurčová,

Katarína Padychová, Stanislava Jurgová /asistent učiteľa


Nepedagogickí zamestnanci  

- účtovníčka / admin. pracovníčka:  Mgr. Katarína Gasioriková

- mzd. účtovníčka:  Daša Kufová 

- školník / údržbár:  Ondrej Sojka

- upratovačky:  Iveta Ihelková, Lenka Poništová,  Monika  Rebrošová,  Daniela Šuríková, 

                          Anna Franeková, Zuzana Šuríková

- školská jedáleň

-vedúca: Mgr. Zdenka Brandisová

-THZ: Eva Jašurková

-kuchárky: Jarmila Kmínková, Soňa Sirotová, Anna Stenchláková, Mária Zagrapanová

-prevádz. zamestnanci:  Renáta Drahniaková, Zuzana Kyzeková, Darina Surovcová, 

     Emília Zavadová