Hlavná stránka
Naša škola
Organizácia
Aktuality
Triedy
Žiacka knižka
Zamestnanci
Reprezentácia
Podujatia
Projekty
Fotoalbum
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školská knižnica
Nadácia
OZ ZRPŠ
Rada školy
Dokumenty
Školský poriadok
Škol. vzdel. program
Žiacka rada
Enviro aktivity
Aktivity prevencie
Škol. špec. pedagóg
Ochrana osobných údajov
Zvereňované info
Verejné obstarávanie
Voľné prac. miesta
Kontakt

Zoznam zamestnancov v školskom roku 2020/2021

Pedagogickí zamestnanci

riaditeľka školy:   Mgr. Viera Kubicová
zást. riad. školy pre  I. stupeň:  Mgr. Ivana Jurgová
zást. riad. školy pre II. stupeň:  Mgr. Miroslava Janešíková              

triedni učitelia:               
1.A  Mgr. Marta Hlubíková
1.B  Mgr. Pavla Kyzeková
1.C  Mgr. Zuzana Padychová
2.A  Mgr. Miroslava Kullová    
2.B  Mgr. Jana Padyšáková
3.A  Mgr. Mariana Drndová    
3.B  Mgr. Sláva Pohančeníková      
3.C  Mgr. Andrea Poláčková
4.A  Mgr. Katarína Materánková    
4.B  Mgr. Slávka Zelníková
5.A  Mgr. Andrea  Belejkaničová
5.B  PaedDr. Miroslava Kolesnáčová
5.C  Mgr. Lenka Plačková
6.A  Mgr. Zdenka Kubišová
6.B  Mgr. Katarína Šuleková
7.A  Mgr. Marta Poláková
7.B  Mgr. Jana Kulichová
7.C  RNDr. Ladislav Holeščák  
8.A  Mgr. Zuzana Longauerová    
8.B  Mgr. Bernard Kyzek
8.C  Mgr. Daša Kožáková
9.A  Mgr. Jana Klimeková
9.B  Mgr. Larisa Holeščáková
 
netriedni učitelia: Mgr. Lenka Polačková, Ing. Mgr. Oľga Kravcová, Mgr. Anna Turoňová,
                                   Mgr. Martin Maliniak - kaplan
výchovná poradkyňa:  Ing. Jozefína  Huntošová    
školský špeciálny pedagóg:  Mgr. Ľuboslava Horeličanová    
asistenti učiteľa: Mgr. Eva Tomeková / učiteľka, Mgr. Eva Řezníčková, Monika Haverlová
              NP/AU: Mgr. Ľubomíra Krištofíková, Bc. Martina Miklášová,
                                Bc. Silvia Moskáľová, Katarína Franeková

ŠKD – vychovávateľky: Bc. Jana Špitová – vedúca, Mgr. Darina Bazgerová, Pavla Jurčová,
                                          Mgr. Iveta Bieliková, Bc. Dana Hancová /AU, Stanislava Jurgová /AU


Nepedagogickí zamestnanci 
   

účtovníčka / admin. pracovníčka:  Mgr. Katarína Gasioriková
mzd. účtovníčka:  Daša Kufová
SPS: RNDr. Ladislav Holeščák
školník / údržbár:  Ondrej Sojka            
upratovačky:  Iveta Ihelková, Lenka Poništová,  Monika  Rebrošová,  Daniela Šuríková,
                        Anna Franeková, Zuzana Šuríková

Školská jedáleň
vedúca: Mgr. Zdenka Brandisová
THZ: Eva Jašurková
kuchárky: Jarmila Kmínková, Soňa Sirotová, Anna Stenchláková, Mária Zagrapanová
prevádz. zamestnanci:  Renáta Drahniaková, Darina Surovcová, Emília Zavadová